Hotărârea nr. 46/1999

HOTARAREnr. 46 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 46 din 25/02/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. supraetajarea unei constructii amplasata pe un teren din str. Aleea IOR 6, sector 3
HOT. 46 25/02/1999
HOTARIRE numar 46 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 46 din 25/02/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. supraetajarea unei constructii amplasata pe un teren din str. Aleea IOR 6, sector 3

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                               H O T A R A R E

           privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

           pentru supraetajarea unei constructii amplasata pe

               teren situat in str.Aleea IOR nr.6, sector 3.

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului -DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajrea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2,alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20,alin.2,lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

      Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru supraetajarea unei constructii (centru de divertisment pentru tineret)amplasata pe teren situat in str.Aleea IOR nr.6, sector 3.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA,

    Vasile ciulavu                                   SECRETAR

                                                    Ovidiu Predescu

Bucuresti, 25.02.1999

Nr.46