Hotărârea nr. 45/1999

HOTARAREnr. 45 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 45 din 25/02/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. extinderea spatiului comercial din Bd. Compozitorilor 15, sector 6
HOT. 45 25/02/1999
HOTARIRE numar 45 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 45 din 25/02/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. extinderea spatiului comercial din Bd. Compozitorilor 15, sector 6

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

                            H O T A R A R E

 

        privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru extinderea

         spatiului comercial, situat in Bd. Compozitorilor nr.15, sector 6,

                pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti; Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de urbanism, ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20,alin.2,lit."m" si art.28,alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

       Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru extinderea spatiului comercial, situat in Bd. Compozitorilor nr.15, sector6, pe domeniul public al municipiului Bucuresti.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA,

   Vasile Ciulavu                                            SECRETAR,

                                                          Ovidiu Predescu

Bucuresti, 25.02.1999

Nr.45