Hotărârea nr. 44/1999

HOTARAREnr. 44 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 44 din 02/25/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU ALEI DE ACCES LA SPATII COMERCIALE
HOT. 44 25/02/1999
HOTARIRE numar 44 din 02/25/1999

HOTARIRE numar 44 din 02/25/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU ALEI DE ACCES LA SPATII COMERCIALE

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

          privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu         

               pentru alei de acces la spatii comerciale

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor,republcata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General pentru Urbanism, ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu penetru alei de acces la spatiile comerciale situate in apartamente la parterul blocurilor, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR,

                Vasile Ciulavu              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.02.1999

Nr.44

 

                       ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.44/25.02.1999

 

                                T A B E L

                   cu planurile urbanistice de detaliu

                pentru alei de acces la spatii comerciale

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii             Functiune     Aviz CTUAT     Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 2

1. PUD-Sos.Pantelimon 255,bl.43        alee acces     17/29/98        394/98

   1,0x5,35=5,35 mp

 

2. PUD-Str.Pescarilor 9,bl.35             -"-         13/3/98         316/98

   5,25x0,9=4,8 mp

 

3. PUD-Sos.Pantelimon 115,bl.400A         -"-         31/4/98          30/98

   4,0x0,85=3,4 mp

 

     SECTOR 3

1. PUD-Bd.N.Grigorescu 17,bl.L7           -"-         28/16/98          2/99

   8,0x2,0=16,0 mp

 

2. PUD-Str.Padurea Craiului 1,bl.2        -"-         29/9/98         557/98

   6,45x1,2=7,75

 

3. PUD-Str.Foisorului 13,bl.F8C           -"-         27/12/98        520/98

   33,5x1,0=3,5 mp

 

4. PUD-Bd.1 Decembrie 1918,nr.26,bl.6     -"-         31/15/98         23/99

 

     SECTOR 5

1. PUD-Str.Dumbrava Noua 7,bl.M17         -"-         25/6/98         450/98

================================================================================

          ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                  BUCURESTI,                   SEF SERVICIU,

              arh.ADRIAN BOLD            arh.ALEXANDRA FAGARASANU