Hotărârea nr. 43/1999

HOTARAREnr. 43 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 43 din 25/02/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. terenul din str. Piatra Morii 22-24, sector 1
HOT. 43 25/02/1999
HOTARIRE numar 43 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 43 din 25/02/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. terenul din str. Piatra Morii 22-24, sector 1

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                            H O T A R A R E

        privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasare      

               constructie definitiva pe terenul situat in

                  str. Piatra Morii nr.22-24, sector 1.

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti; Tinand seama de avizele obtinute prin:

 

 

- Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

    Vazand prevederile art.2, alin.2 ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si ale Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

    In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie definitiva pe terenul situat in str.Piatra Morii nr.22-24, sector1, in suprafata de 860 mp.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA

     Vasile Ciulavu                              SECRETAR,

                                              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.02.1999

Nr.43