Hotărârea nr. 40/1999

HOTARAREnr. 40 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 40 din 25/02/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. o constructie definitiva pe terenul din str. Dr. M. Mirinescu 19, sector 5
HOT. 40 25/02/1999
HOTARIRE numar 40 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 40 din 25/02/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. o constructie definitiva pe terenul din str. Dr. M. Mirinescu 19, sector 5

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                              H O T A R A R E

   privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru o constructie     

   definitiva in curtea imobilului cumparat in baza Legii nr.112/1995,

        pe terenul situat in str. Dr.M. Mirinescu nr.19,sector 5.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

    Vazand prevederile art.2,alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12,pct.a si b, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

    In temeiul art.20,alin.2,lit."m" si art.28,alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

    Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru extinderea unei constructii definitive pe terenul situat in str.Dr.M. Mirinescu nr.19,sector 5, solicitandu-se acordul eventualilor copropietari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,

   Vasile Ciulavu                                           SECRETAR,

                                                           Ovidiu Predescu

 

Bucuresti,25.02.1999

Nr.40