Hotărârea nr. 4/1999

HOTARAREnr. 4 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 4 din 01/14/1999 privind repartizarea pe bugete componente a cotei de 50% din impozitul pe salarii ce se incaseaza la bugetul local al mun.Bucuresti
HOT. 4 14/01/1999
HOTARIRE numar 4 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 4 din 01/14/1999

privind repartizarea pe bugete componente a cotei de 50% din impozitul pe salarii ce se incaseaza la bugetul local al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

         privind repartizarea pe bugete componente a cotei de 50% din

          impozitul pe salarii ce se incaseaza la bugetul local al

                          municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei generale buget, contabilitate, financiar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.8(3) din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."e" si art.28 si art.77 din Legea nr.69/1991, republiata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

     Art.1- Pana la aprobarea de catre Consiliul General al municipiului Bucuresti si repartizarii pe bugete componente - bugetul propriu si bugetele consiliilor sectoarelor - a surselor totale ale bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999, cota de 50% din impozitul pe salarii ce revine municipiului Bucuresti se repartizeaza pe bugete componente dupa cum urmeaza:

 

     a) la bugetele Consiliilor sectoarelor:

     Cote lunare reprezentand 1/12 din totalul sumelor defalcate pe impozitul pe salarii si transferurilor aprobate pe anul 1998.

     Cotele se aloca cumulat iar, pentru trimestrul I pot fi acordate si in avans, cu incadrarea pe total trimestru in limita de 1/4 din prevederile  anului 1998.

 

     b) la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti:

     totalitatea sumelor incasate ramase dupa retinerea pentru bugetele sectoarelor a cotelor calculate conform punctului "a".

 

     Art.2- Prezenta hotarare se comunca Directiei Generale a Finantelor si Controlului Financiar de Stat.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                     Gabriel Toma             Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.4