Hotărârea nr. 39/1999

HOTARAREnr. 39 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 39 din 25/02/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. extinderea unei locuinte in curtea imobilului din str. Pop de Basesti 25A, sector 2
HOT. 39 25/02/1999
HOTARIRE numar 39 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 39 din 25/02/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt. extinderea unei locuinte in curtea imobilului din str. Pop de Basesti 25A, sector 2

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                               HOTARARE

 

 

         privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru extinderea 

             unei locuinte in curtea imobilului cumparat in baza

                        Legii nr.112/1995, pe teren situat

                     in str. Pop de Basesti nr.25A, sector 2.

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand prevederile art.2, alin.2 ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997 si ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

In temeiul art.20 alin.2, lit."m" si 28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                            H o t a r a s t e:

 

Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru extinderea unei locuinte in curtea unui imobil cumparat in baza Legii nr.112/1995, pe terenul situat in str. Pop de Basesti nr.25A, sector 2.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

      Vasile Ciulavu                        SECRETAR,

                                             Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 25.02.1999

Nr. 59