Hotărârea nr. 37/1999

HOTARAREnr. 37 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 37 din 02/25/1999 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive amplasate pe terenuri propr.fizica/juridica in mun.Bucuresti
HOT. 37 25/02/1999
HOTARIRE numar 37 din 02/25/1999

HOTARIRE numar 37 din 02/25/1999

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constr.definitive amplasate pe terenuri propr.fizica/juridica in mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIU GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

          privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

      constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate persoana  

                 fizica/juridica in municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DUST;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica/juridica in municipiul Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Prezenta hotarare anuleaza prevederile H.C.G.M.B. nr. 264/1998, anexa 1, pozitia 1, referitor la PUD - Sos.Oltenitei nr.251B, sector 4.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                Vasile Ciulavu              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.02.1999

Nr.37

 

                    ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.37/25.02.1999

 

                               T A B E L

       cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

          amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica/juridica

                       in municipiul Bucuresti

================================================================================

Nr.crt.   Denumirea lucrarii        Functiune           Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Jiului nr.49          hotel               13M4/4/98        36/99

2. PUD - Str.Ebonitei nr.7         comert, servicii    3CA28/4/98       35/99

 

     SECTOR 2

1. PUD - Str.I.Maiorescu nr.67     locuinta+birouri    33M1/5/98        37/99

 

     SECTOR 4

1. PUD - Sos.OLtenitei nr.251B     locuinta            3CA20/12/98     464/99

 

     SECTOR 5

1. PUD - Sos.Cotroceni nr.4        imobil birouri      3CA28/2/99       41/99

 

     SECTOR 6

1. PUD - Prel.Ghencea nr.89G  sectie confectii textile 3CA1/4/99        42/99

================================================================================

           ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                  BUCURESTI,                    SEF SERVICIU,

               arh.ADRIAN BOLD               arh.MARIA RODEANU