Hotărârea nr. 34/1999

HOTARAREnr. 34 din 1999-02-04 HOTARIRE numar 34 din 02/04/1999 priv.prel.sau reinnoirea contract.de inchiriere ptr.spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta,apartinand PMB,in evidenta D.G.A.S.
HOT. 34 04/02/1999
HOTARIRE numar 34 din 02/04/1999

HOTARIRE numar 34 din 02/04/1999

priv.prel.sau reinnoirea contract.de inchiriere ptr.spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta,apartinand PMB,in evidenta D.G.A.S.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

 privind pelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere pentru spatii cu                                                      

  alta destinatie decat aceea de locuinta, apartinand Primariei Municipiului

     Bucuresti, aflate in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala;

     Vazand avizele de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."n" si "r" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- La expirarea termenului de inchiriere prevazut in contractul de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta atribuite si detinute de persoane fizice sau juridice nminalzate in anexa Hotararii nr.12/1998 a Consiliului General al municipiului Bucuresti, compartimentul abilitat prin Hotararea nr.165/1997, respectiv Directia Generala de Asistenta Sociala, analizeaza si propune fiecare caz in parte:

     - prelungirea termenului contractelor de inchirere pe o perioada determinata (1 an), pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta detinute de categoriile de persoane fizice si juridice nominalizate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;

     sau

     - incetarea raporturilor contractuale si disponibilizarea spatiului, ori de cate ori se va constata nerespectarea prevederilor ordinului de rapartizare si a contractului de inchiriere.

     In acest sens se vor face propuneri fundamentate pentru rezilierea acestuia pe cale judecatoreasca.

     Art.2- Propunerile formulate in conformitate cu prevederile art.1, vor fi supuse spre avizare Directiei Generale Juridic, Legislatie, Contencios si spre aprobare Primarului general.

     Art.3- Tarifele de inchiriere aplicabile spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta ce fac obiectul prezentei hotarari sunt cele stabilite de H.C.G.M.B. nr. 27/1993.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

                   Lucian Radu                 Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 04.02.1999

Nr.34

 

                                A N E X A

        la Hotararea privind prelungirea sau reinnoirea contractelor de

   inchiriere pentru unele spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

        apartinand Primariei Municipiului Bucuresti, aflate in evidenta

                  Directiei Generale de Asistenta Sociala

 

     Categoriile de persoane fizice si juridice pentru care prelungirea termenelor contractelor de inchiriere se va efectua pentru o perioada determinata:

 

     - organizatii sindicale si profesionale, asociatii de handicapati, invalizi de razboi, veterani, asociatii ale fostilor detinuti politici, cele constituite din familiile eroilor martiri si raniti in revolutie, organizatii neguvernamentale, partide politice, beneficiari ai Legii nr.42/1990, ai Legii nr.36/1995, farmacii, cabinete medicale umane, cabinete veterinare, laboratoare, mici meseriasi, artisti plastici.

 

     - sedii ale institutiilor publice ale administratiei locale si centrale, unitati militare, de politie, S.R.I., sedii ale gardienilor publici, unitati de cultura, de invatamant, unitati de ocrotire a sanatatii, unitati de asistenta sociala .