Hotărârea nr. 33/1999

HOTARAREnr. 33 din 1999-02-04 HOTARIRE numar 33 din 02/04/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constr.provizorie - parcaj cu copertina pe dom.privat al mun.Buc.-str.Floarea Rosie 14,sect.6
HOT. 33 04/02/1999
HOTARIRE numar 33 din 02/04/1999

HOTARIRE numar 33 din 02/04/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constr.provizorie - parcaj cu copertina pe dom.privat al mun.Buc.-str.Floarea Rosie 14,sect.6

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                    BUCURESTI

 

                                     HOTARARE

      privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie

 provizorie - parcaj cu copertina pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

                   in str.Floarea Rosie nr.14, sector 6

                   Suprafata de teren ocupata = 90,0 m.p.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general al muncipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - detinatorii de retele edilitare;

 - Directia de urbanism - Primaria secor 6

 - Comisia tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism. lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privnd autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba Planul urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie - parcaj cu copertina (Suprafata de teren ocupata = 90,0 m.p.), ce se va amenaja pe terenul domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in str,Floarea Rosie nr.14, sector 6, in fata blocului 67, sector 6.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

                     Lucian Radu                 Ovidu Predescu

 

Bucuresti, 04.02.1999

Nr.33