Hotărârea nr. 324/1999

HOTARAREnr. 324 din 1999-12-21 HOTARIRE 324 din 21/12/1999 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 105/13.05.1999
HOT. 324 21/12/1999
HOTARIRE 324 din 21/12/1999

HOTARIRE    324 din 21/12/1999

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 105/13.05.1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modofocarea si completarea Hotararii Consiliului General al MunicipiuluiBucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 20 (2) lit.”p” si “y” al art. 28 (2) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE

 

Art.1. Se aproba “Actul Constitutiv al Agentiei de Dezvoltare pentru Ansamblul Urbanistic Noul Centru Civic -Bucuresti 2000” S.A. cu urmatorii actionari:

- C.G.M.B. - 36 % din actiuni,

- Centrul Bucharest Consortium Ltd - 42 % din actiuni,

- Dress & Sommer Consult Ltd - 18 % din actiuni,

- R.A.D.E.T - 2 % din actiuni.

Art.2. Incepand cu data prezentei , Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti  nr. 105/ 13.05.1999 se modifica corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA

                                                                             SECRETAR

Vasile Ciulavu                                           Ovidiu Predescu                

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr. 324       

 

 

 


 

SOCIETATEA  COMERCIALA

“AGENTIA DE DEZVOLTARE BUCURESTI 2000” S.A.

 

ACT  CONSTITUTIV

 

Incheiat intre:

 

- MUNICIPIUL BUCURESTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  avand sediul in Romania, Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector5, reprezentat de Domnul Viorel Lis, in calitate de Primar General;

 

- CENTRAL BUCHAREST CONTORTIUM Lid  cu sediul in Orchard Brae Hous, 30 Queensferry Road, Edinburgh EH4 2HG, inregistrata la Registrul Comertului  (Company Hous) din Scotia sub nr. SC 180772, reprezentata de Domnul Vasile Toch, in calitate de Presedinte;

 

 

- REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE - Cu sediul in Bucuresti str. Cavafi Vechi nr. 15, sector3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/195/1991, reprezentata de Domnul Gheorghe Dabela.

 

 

- S.V.M. GELSOR S.A. - cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 6, bloc B3A, etaj2, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub  nr. J40/3029/1995 reprezentata de Doamna Laura Popa.

 

 

- DRESS&SOMMER CONSULT INVEST S.R.L. - cu sediul in Calea Calarasilor nr. 44, et.2, ap6, sector3, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/6044/1996 , reprezentata de Domnul BRUNO GRONNERTH;

 

care , de comun acord, au hotarat sa constituie in Romania o societate comerciala pe actiuni.

 

Societatea  comerciala,  denumita in continuare  “AGENTIA” ,  a functiona in conformitate cu legislatia  romana in vigoare si cu prevederile prezentului act constitutiv.

 

Actionarii au hotarat constituirea AGENTIEI in conformitate cu conditiile specificate in Oferta formulata de actionarul  CBC Ltd.  si in Memorandumul incheiat intre actionarul CGMB  si actionarul  CBC Ltd la data de 2 martie  1998.


 

DEFINITII

 

In contextul acestui document se vor aplica urmatoarele definitii:

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti va fi mentionat in continuare ca CGMB.

 

Centrul Bucharest Consortium Limited va fi mentionat in continuare ca  CBC  Ltd.

 

AGENTIA de Dezvoltare Urbana Bucuresti 2000 va fi mentionata in continuare ca AGENTIA.

 

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE va fi mentinata in continuare ca R.A.D.E.T.

 

S.V.M. Gelsor SA  va fi mentionat in continuare  ca GELSOR.

 

DRESS&SOMMER CONSULT INVEST S.R.L. va fi mentionat in continuare ca  D&S.

 

Proiectul  CBC Ltd. castigator al licitatiei pentru formarea AGENTIEI va fi mentionat in continuare ca Oferta.

 

Documentul semnat intre CGMB si CBC Ltd. in 2 martie 1998  cu privire la obligatiile celor doua parti va fi mentionata in continuare ca MEMORANDUM.

 

 

CAPITOLUL  I

     DENUMIREA,FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA AGENTIEI

 

Articolul 1, Denumirea societatii

Denumirea societatii comerciale este AGENTIA DE DEZVOLTARE BUCURESTI 2000S.A., denumita in continuare “AGENTIA”.

 

In toate actele, facturile, anunturile,publicatiile si alte acte emise de Agentie, se va mentiona denumirea societatii comerciale, urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, de capitalul social, numarul de inregistrare si data inmatricularii la Registrul Comertului.

 

Articolul 2. Forma juridica

AGENTIA se constituie in forma juridica a unei societati pe actiuni, persoana juridica romana care se va supune prevederilor legislatiei romane.

 

Articolul 3. Sediul societatii

Sediul AGENTIEI este in Romania, Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector5.

 

Articolul 4. Durata societatii

Durata AGENTIEI este de 5 ani, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Oficiul Registrului Comertului . Aceasta durata poate fi prelungita la cererea oricarui actionar, in conditiile legii.

 

 

CAPITOLUL  II

SCOPUL AGENTIEI SI OBIECTIVUL SAU DE ACTIVITATE

 

Articolul 5. Scopul AGENTIEI

Sa promoveze dezvoltarea Urbana pe termen lung, in conditiile de eficienta economica si competitivitate internationala in perimetrul zonei Bucuresti 2000. In vederea realizarii scopului enuntat, AGENTIA va urmari urmatoarele obiective:

 

a. Planuri de dezvoltare economica si Urbana

Elaborarea in conformitate cu conditiile stabilite prin Oferta, a unui Plan de Dezvoltare Economica si Urbana pe termen lung al “Zonei Bucuresti 2000”  si corelarea acestuia cu Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, tinand seama, in acesta privinta, si de recomandarile concursului Bucuresti 2000. In acest scop , AGENTIA va depune toate diligentele in vederea avizarii si aprobarii de catre autoritatile competante din romania a Planului de dezvoltare Economica si Urbana a “Zonei Bucuresti 2000” si facilitarea investitiilor internationale in aceasta zona.

 

 

b. Definirea si structurarea Strategiei  de Dezvoltare Economica  pentru structurarea dezvoltarii urbane si a investitiilor in zona Bucuresti 2000 in conformitate cu programul schitat in Oferta CBC Ltd, in termen de 12(douasprezece) luni de la data aprobarii, in conditiile legii,  a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.).

 

 

c. Cererea de noi locuri de munca    este unul din scopurile importante ale acestui program de dezvoltare, prin care AGENTIA  va urmari in cadrul acestui proiect cererea unui model al strategiei  la nivelul comunitatilor locale.

 

d. AGENTIA va actiona in scopul regenerarii, revitalizarii si restaurarii urbanistice a Municipiului Bucuresti, precum si la imbunatatirea conditiilr de mediu in “Zona  Bucuresti 2000”.

 

e. Managementul procesului de dezvoltare a  “Zonei Bucuresti 2000”   in concordanta cu prevederile Planului de Dezvoltare Economica si Urbana aprobat.

 

f. Cadrul  juridic

AGENTIA  va depune toate diligentele pentru a sprijini procesul de initiativa legislativa in legatura cu consolidarea cadrului juridic legal privind realizarea Proiectului “Zona Bucuresti 2000”, AGENTIA  va crea amplasamentele pentru proiectele specifice in zona Bucuresti 2000 in limitele teritoriale definite la subpunctul g.  Terenurile aflate in administrarea CGMB din zona Bucuresti 2000 vor fi cuprinse in procesul de dezvoltare in conditiile stabilite de CGMB, cu consultarea AGENTIEI.

AGENTIA  va avea in vedere gasirea celor mai adecvate modalitati de dobandire a oricaror altor proprietati imobiliare aflate in cuprinsul  “Zonei Bucuresti 2000” in conformitate cu prevederile legii.  De asemenea, AGENTIA  va putea face propuneri cutoritatilor competante pentru exproprierea de terenuri  si cladiri in “Zona Bucuresti 2000” si va urmari obtinerea unor titluri  care sa reflacte o situatie juridica certa din punctul de vedere al dreptului de proprietate si al altor drepturi reale.

AGENTIA  va constitui un fond de compensare  destinat soluntionaii eventualelor pretentii si/sau  litigii privitoare la terenuri care ar putea fi dobandite de AGENTIE de la terti.  Conditiile de constituire ale acestui fond vor fi stabilite de Consiliul de Administratie, luandu-se in considerare  valoarea de circulatie a terenurilor (stabilita pe baza pretului mediu/metru patrat al acestora).

 

Pentru administrarea si derularea operatiunilor  de alimentare a fondului de compensare  precum si pentru efectuarea  de plati din acest fond, AGENTIA  va deschide un cont bancar  distinct.

 

Fondul de compensare  va opera concomitent cu instituirea unui sistem de asigurare referitor la titlurile de proprietate.

 

g. Delimitarea “Zonei Bucuresti 2000”

Limitele “Zonei Bucuresti 2000 sunt stipulate prin Ordonanta Guvernului  nr. 129/1998 dupa cum urmeaza:(485 hectare).

          -la Nord: Splaiul Independentei (de la intersectia cu str. B.P. Hasdeu), bd.Corneliu Coposu,Calea Calarasilor,str. Orzari(pana la intersectia cu sos. Mihai ravu);

          -la est: Soseaua Mihai Bravu;

          -la Sud:Calea Dudesti(de la intersectia cu sos. M. Bravu ), str. Vlad Judetu, Calea Vitan, str. Vlaicu Voda, str. Panu Anastasie, Bd. Octavian Goga, Bd. Marasesti, str. Mitropolit Trifon, Bd. George Cosbuc (pana la intersectia cu bd. Todor Vladimirescu);

          -la Vest:Bd.Tudor Vladimirescu (de la intersectia cu Bd. G. Cosbuc), str. Izvor si str. B.P.Hasdeu (pana la intersectia cu Splaiul Independentei).

 

Linia de demarcare a “Zonei Bucuresti 2000”  va fi limita legala a proprietatilor situate pe partea opusa a strazilor ce delimiteaza “Zona Bucuresti 2000”( 485 ha). Planul de Dezvoltare Economica si Urbana Bucuresti 2000 va fi structurat in concordanta cu procedura internationala curenta  si folosind experienta intyernationala de virf in acest domeniu.

 

h.Finantare, facilitati,garantii si sponsorizari

CBC Ltd. va actiona in scopul finantarii studiilor initiale in numele si in beneficiul AGENTIEI si Municipiului Bucuresti. In vederea realizarii Proiectului, AGENTIA se va preocupa de gasirea oricaror surse de finantare recunoscute de lagislatia in vigoare, prin atragerea unor surse de finantare straine, din partea unor institutii financiare internationale si institutii  sau banci  locale. De asemenea, AGENTIA va urmari obtinerea sau constituirea oricaror forme de garantii, care sa consolideze sursele de finantare si, in acest fel, sa asigure realizarea Planului de Dezvolare Economica si Urbana propus. AGENTIA va urmari ca Planul Strategic de Dezvoltare Economica si Urbana sa fie aprobat de autoritatile competente in conditiile legislatiei romane.

AGENTIA  va avea dreptul de a face sponsorizari in sprijinul activitatilor si programelor culturale, in conditiile legii, dar nu mai mult de 1% din profitul net anual.

 

I. Zonele de acces public, lucrarile de infrastructura si de imbunatatire a terenurilor.

In contextul realizarii Proiectului , AGENTIA, prin activitatea pe care o va desfasura, va avea dreptul sa ia toate masurile considerate a fi necesare conform atributiilor conferite de prezentul act constitutiv si in conditiile legii, pentru a imbunatatii conditiile de mediu din zona Bucuresti 2000 precum si de a identifica si imbunatatii efectiv situatia terenurilor abandonate, sau parasite, contaminate si de a imbunatatii efectiv imaginea zonei Bucuresti 2000.

AGENTIA va conlucra cu Primaria Bucuresti in scopul finalizarii sau construirii de lucrari de infrastructura si intretinere a acestora atat in perimetrul zonei Bucuresti 2000, cat si in zonele limitrofe, in asa fel incat sa sprijine activitatea de Dezvoltare Economica si “Zona Bucuresti 2000” conform Planului Strategic de Dezvoltare Economica  si Urbana adoptat, in conditiile de finantare pe care AGENTIA se va preocupa sa le obtina, in conformitate cu termenii Ofertei.AGENTIA va avea dreptul de a construi si a exploata infrastructura construcita ca urmare a activitatii sale, potrivit intelegerii cu CGMB, in conditiile prevazute de lege. Dreptul de proprietate sau orice alte drepturi asupra infrastructurii constituie prin activitatile desfasurate de AGENTIE va fi determinata in conformitate cu legile in vigoare. De asemenea, AGENTIA va avea dreptul sa intre in relatii contractuale cu orice societate comerciala sau regie autonoma furnizoare de utilitati publice. Aceste lucrari se vor desfasura conform planului stabilit de catre AGENTIE.  AGENTIA va colabora cu Primaria Bucuresti in scopul construirii de lucrari de infrastructura si a a duce imbunatatiri in alte zone ale capitalei, limitrofe zonei “Bucuresti 2000”, pentru a asigura racordarea corecta a capacitatilor unitatilor publice din  zona Bucuresti 2000 cu zonele limitrofe.

 

AGENTIA va avea dreptul sa ia toate masurile considerate a fi necesare conform atributiilor conferite de acest Act Constitutiv si in conditiile legii, pentru a imbunatatii conditiile de mediu in “Zona Bucuresti 2000”, precum si de identifica si imbunatatii efectiv situatia terenurilor abandonate/paraginite/ contaminate si de a imbunatatii astfel imaginea zonei bucuresti 2000.

 

In situatii ce implica patrimoniu istoric sau cultural, AGENTIA  se obliga sa aiba consultari cu forurile competente.

 

j. Proiecte initiale

AGENTIA va identifica si va implementa in timp util proiecte initiale ce se cor incadra in Planul de Dezvoltare Economica si Urbana a zonei Bucuresti 2000.

 

k. Avizarea proiectelor AGENTIEI

In scopul sprijinirii AGENTIEI, Primaria va constitui  in cadrul Departamentului competent sa acorde certificate de urbanism si autorizatii de constructie  un Grup de Lucru special  care va avea in sarcina avizarea cu prioritate a proiectelor pe care AGENTIA le are in vedere, in scopul accelerarii derularii activitatilor sale. AGENTIA  va beneficia de intregul concurs al Primariei Municipiului Bucuresti in obtinerea cu prioritate a tuturor avizelor necesare implementarii proiectelor specifice in “Zona Bucuresti 2000”, in conformitate cu intervalul de timp specificat de legislatia in vigoare.

 

Articolul 6. Obiectul de activitate al AGENTIEI

Activitatea principala o constituie MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR DE DEZVOLTARE URBANA SI INVESTITII in zona Bucuresti 2000 precum si activitati  de consultare in afaceri imobiliare.  Obiectul  de activitate al   Agentiei consta in prestari de servicii  cuprinzand  in special activitati de consultanta si management  in domeniul imobiliar,  precum si de promovare (dezvoltare0 imobiliara,  in conformitate cu “ Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala”  cod CAEN,  dupa cum urmeaza:

tranzactii imobiliare, inchirieri  si activitati de servicii  prestate in principal intreprinderilor.

 

a.tranzactii  imobiliare - cod  CAEN  70

 

7011- dezvoltare (promovare) imobiliara

7012- cumpararea  si vanzarea de bunuri imobiliare

7020- inchirierea si  subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7031- agentii imobiliare

7032- administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contact

 

b. alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor-cod CAEN  74

7413- activitati de studiere a pietei si de sondaj

7414- activitati de consultare pentru afaceri si management

7415- activitatile companiilor de management

7420- activitati de proiectare,urbanism,inginerie si alte servicii tehnice

7440- publicitate

7484- alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

 

 

CAPITOLUL  III

CAPITALUL  SOCIAL

Articolul 7. Aporturile actionarilor

Capitalul social se exprima in LEI.  Capitalul subscris este de  750.000.000  Lei reprezentand  50.000(cincizeci de mii) Dolari SUA,  la cursul de schimb  de 15.000 Lei/ 1 USD.

Capitalul social este impartit in 75.000  de actiuni nominative in valoare  de 10.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 75.000 inclusiv, repartizate intre actionari  proportional cu participarea lor la capitalul social, dupa cum urmeaza:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI -270.000.000 LEI( aport in numerar)  corespunzator unui numar  de 27.000 actiuni in valoare nominala de 10.000 lei  fiecare,  numerotate de la 1 la 27.000 inclusiv, reprezentand  36% din capitalul social;

 

CENTRAL BUCHAREST CONSORTIUM Ltd -315.000.000 lei( aport in numerar) corespunzator unui numar  31.500 actiuni in valoare nominala de 10.000 lei fiecare, numerotate de la 27.001 la 58.500 inclusiv, reprezentand 42% din capitalul social;

 

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE - 15.000.000 lei(aport in numerar) corespunzator unui numar de 1.500  actiuni in valoare nominala de 10.000 lei fiecare,  numerotate de la 58.501 la 60.00 inclusiv, reprezentand  2% din capitalul social:

 

DRESS&SOMMER CONSULT INVEST  S.R.L. - 135.000.000 lei(aport in numerar) corespunzator unui numar de 13.500 actiuni in valoare nominala de 10.000 lei fiecare, numerotate de la 60.001  la 73.500 inclusiv, reprezentand 18%  din capitalul social:

 

S.V.M. GELSOR SA -  15.000.000 lei (aport in numerar) corespunzator unui numar  de 1.500 actiuni in valoare nominala  de 10.000 lei fiecare,  numerotate de la 73.501 la 75.000 incluiv,  reprezentand  2%  din capitalul social.

 

Capitalul social este subscris exclusiv in numerar si a fost varsat integral  la data inmatricularii AGENTIEI, in conformitate cu prevederile legii.

 

 

Articolul 8. Majorarea si reducerea capitalului social

Capitalul  social poate fi modoficat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ,  la propunerea  Consiliului  de Administratie, cu respectarea  reglementarilor  legale in vigoare.

 

 

In  cazul majorarii capitalului social printr-o noua emisiune de actiuni, Actionarii  care au luat parte la constituirea AGENTIEI au drept de preemptiune  la subscrierea de actiuni din aceasta noua emisiune. De asemenea,  se acorda drept de preemptiune Statului Roman , in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului  nr. 129/1998.

Actiunile noi emise trebuie subscrise in totalitatea lor, libere de orice sarcini, iar valoarea lor va fi varsata intr-un termen hotarat de Adunarea Generala a Actionarilor/Consiliului de Administratie.  In cazul in care unul sau mai multi dintre actionarii fondatori nu vor dori sa subscrie actiuni din noua emisiune, acest  drept al detinatorilor actiunuilor va reveni automat celorlalti actionari interesati, in proportie cu participarea lor la capitalul Agentiei.

 

Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu au fost complet achitate cele din emisiunea precedenta.

 

In scopul protejarii intereselor Consiliului General al Municipiului Bucuresti,  orice majorare de capital se va putea realiza numai prin emisiune de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot, in conditiile legii, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide in alt fel.  Aceasta prevedere  nu va afecta dreptul de vot pe care statul roman il va dobandi in cazurile in care acesta  ar deveni actionar al AGENTIEI, ca urmare a exercitarii dreptului  sau de optiune in acest sens, prevazut de Articolul 6 din Ordonanta Guvernamentala  nr. 129/1998.

 

 

Capitalul social poate fi redus pana la nivelul minim prevazut de lege, in conformitate cu dispozitiile aplicabile  din legislatia romana in vigoare.

 

 

Articolul 9. Actiunile,efectele detinerii acestora si responsabilitatile actionarilor.

Agentia  va emite si inmana actionarilor titluri care reprezinta actiuni nominative cuprinzand:

                   -denumirea si durata Agentiei;

                   -data actului constitutiv, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicitatea;

                   -capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine:

                   -valoarea nominala a actiunilor si a varsamintelor efectuate;

                   avantajele acordate fondatorilor;

                   -numele, premunele si domiciliul actionarului- persoana fizica; denumirea, sediul si numarul de inmatriculare ale actionarului - persoana juridica.

 

 

Titlurile vor purta stampila societatii si semnatura Presedintelui si a inca unui membru al Consiului de Administratie, evidenta lor fiind tinuta intr-un registru special.

 

Detinerea de actiuni implica, de drept, adeziunea la actul constitutiv si insusirea clauzelor acestuia,  cu toate eventualele modificari intervenite.

 

Modalitatile de transfer, precum si noile emisiuni de actiuni, vor fi stebilite si aprobate de Adunarea Generala a Actiunilor.

 

Evantuala pierdere a inscrisului de valoare, denumit actiune, trebuie imediat adusa la cunostinta Consiliului de Administratie, acesta urmand a face un anunt de pierdere oficial.  Dupa trecerea unei perioade de 30 zile se pot elibera documentele  inlocuitoare.

 

Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea lor nominala.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar Actionarii ei raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

 

Actiunile sunt indivizibile , iar societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.  Cand o actiune devine proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea  vor delega un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiunea respectiva. Agentia nu este obligata sa inscrie transmiterea actiunilor atata timp cat persoanele care detin actiuni in indiviziune nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

 

 

Fiecare actiune subscrisa si varsata  de actionari  da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si toate celelalte drepturi si obligatii  pe care legea le recunoaste, respectiv le stabileste in seama actionarilor.

 

Cesiunea totala sau partiala a actiunilor catre Actionarii Agentiei sau catre terti, se poate face numai in conditiile si cu procedura prevazuta de lege si de actul Constitutiv.

 

Cota parte din beneficiul net realizat anual se plateste sub forma de dividende in proportie cu  participarea fiecarui actionar la capitalul social.

 

Articolul 10. Responsabilitatile actionarilor:

 

 

Actionarul  CGMB

 

Sa inventarieze terenurile  si proprietatile imobiliare din zona Bucuresti 2000,

Sa inventarieze terenurile si proprietatile imobiliare din zona Bucuresti 2000, aflate in proprietatea sa in procesul de dezvoltare initiat de AGENTIE, in conditiile stabilite de CGMB.

 

Sa participe la procesul de promovare a dezvoltarii zonei Bucuresti 2000 in limitele si conform practicilor curente pe plan national si international.

 

Sa sprijine si sa participe la solutionarea situatiei juridice a terenurilor din zona Bucuresti 2000.

 

Sa informeze Actionarii cu privire la existenta oricaror litigii in termen de 60 de zile de la data inmatricularii societatii in legatura cu zona Bucuresti 2000, litigii in care CGMB este parte, ori alta autoritate /institutie administrativa sau persoana juridica subordonata Municipalitatii.

 

Sa colaboreze cu AGENTIA  LA construirea lucrarilor de infrastructura in zona Bucuresti 2000.

 

Sa coordoneze cooperarea intre AGENTIE  si Regiile Autonome.

Sa sprijine adoptarea Planului de Dezvoltare Economica si Urbana al zonei Bucuresti 2000.

 

Sa furnizeze contra cost, AGENTIEI  toate documentatiile tehnice si proiectele relevante privitoare la teritoriul zonei Bucuresti 2000 precum si informatiile pertinente din documentatiile generale asupra orasului Bucuresti, aflate in posesia sa.

 

 

Actionarul  CBC Ltd.

 

Sa sprijine AGENTIA  in pozitia acesteia de agent si promotor al dezvoltarii zonei Bucuresti 2000 si va actiona ca manager general al dezvoltarii acestei zone.

 

Sa faciliteze si sa sprijine finantarea studiilor initiale pana la perfectarea Planului de Dezvoltare Economica si Urbana a zonei Bucuresti 2000 in colaborare cu partenerii romani.

 

Sa sprijine AGENTIA in procesul de creare a amplasamentelor pentru proiecte specifice si stabiliarea sistemului de compensare in contextul clarificarii juridice a terenurilor din zona Bucuresti 2000.

 

Sa sprijine AGENTIA in procesul de management al dezvoltarii zonei Bucuresti 2000.

 

 

Actionarul  DREES&SOMMER CONSULT INVEST S.R.L.

 

Sa promoveze dezvoltarea zonei Bucuresti 2000.

 

Sa sprijine activitatea de formulare a documantatiilor pentru licitatiile ce se vor organiza pentru proiecte specifice.

 

Sa creeze  si sa finanteze perimetre  construibile dotate cu unitati in vederea promovarii unor proiecte specifice sau punerii pe piata in numele AGENTIEI.

 

Sa identifice  si sa promoveze proiecte specifice in concordanta cu prevederile Planului de Dezvoltare Economica si Urbana.

 

Sa sprijine AGENTIA  in procesul de marketing  atat pe plan national cat si internatioanl.

 

 

 

Actionari R.A.D.E.T.  si GELSOR

 

Vor actiona in sprijinul  activitatilor AGENTIEI conform obiectivului de activitate al acesteia, descris  la art. 6, pct.a si b.

 

 

 

CAPITOLUL  IV

CONDUCEREA  SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

 

Articolul 11. Adunarea Generala a Actionarilor.

Adunarea Generala a Actionarilor  este organul de conducere al societatii. Hotararile Adunarii Generale, luate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prevederile actului constitutiv, sunt obligatorii pentru toti Actionarii. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare, conform legii.

Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare se convoaca cu minimum  15 zile inaintea datei fixate pentru tinerea adunarii generale, prin telex, fax sau scrisoare recomandata, expediata atat la adresa actionarului, asa cum rezulta din registrul actionarilor, cat si la adresa AGENTIEI, cu indicarea datei de tinere a a dunarii, a locului si a ordinii de zi. Adunarea Generala Ordinara se convoaca anual in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, iar cea extraordinara ori de cate ori este nevoie.Adunarile  Generale se  convoaca la sediul AGENTIEI sau in orice alt loc convenit de actionari. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor de modificare.

Oricare dintre actionari - persoane juridice are obligatia sa comunice Societatii numele unei persoane fizice care urmeaza sa repezinte respectivul actionar in cadrul Adunarilor Generale.  In plus, Actionarii au obligatia sa desemneze si un inlocuitor pentru reprezentantul lor in adunarile generale. La adunarile generale va putea participa  si va putea vota oricare dintre cei doi reprezentanti desemnati de actionari.

 

Un actionar - persoana fizica poate fi reprezentat la Adunarea Generala de catre un alt actionar caruia i-a dat procura speciala in acest sens.

 

Adunarile Generale ale Actionarilor, ordinare si extraordinare,  se constituie din actionari ai societatii ale caror varsaminte in contul platii actiunilor sunt efectuate la zi.

 

Adunarea Generala a Actionarilor este condusa de Presedintele Consiliului de Administratiei, dezbaterile fiind consemnate intr-un proces verbal.

 

 

Articolul 12. Adunarea Generala Ordinara

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin a data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise in ordinea de zi, Adunarea Generala este obligata :

 

a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierderi, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, precum si sa fixeze dividendul;

 

b) Sa aleaga pe administratori si pe cenzori si sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs  administratorilor si cenzorilor;

 

c) Sa se pronunte asupra gestiuniiadministratorilor , pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului Comisiei de Cenzori, precum si sa faca recomandari membrilor Consiliului de Administratie;

 

d) Sa aprobe programul de activitate (Planul de Afaceri)  si bugetul de venituri si cheltuieli pentru  anul financiar urmator;

 

e) Sa hotarasca gajarea actiunilor, ipotecarea, gajarea si /sau inchirierea bunurilor aflate in patrimoniul AGENTIEI;

 

f) Sa decida infiintarea sau desfiintarea uneia sai mai multora dintre unitatile societatii; precum si infiintarea de filiale, sucursale, reprezentante, birouri, puncte de lucru, in conditiile legii.

 

g) orice alte atributii prevazute de lege.

 

Pentru validarea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin  75% din capitalul social total, iar hotararile sa fie luate de Actionarii ce detin cel putin 66% din capitalul social al AGENTIEI.

Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de quorum pr