Hotărârea nr. 322/1999

HOTARAREnr. 322 din 1999-12-21 HOTARIRE 322 din 21/12/1999 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.G.M.B. NR. 164/1999 SIA ART. 8 DIN " REGULAMENTUL PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE" APROBAT PRIN H.C.G.M.B. NR. 164/ 1999
HOT. 322 21/12/1999
HOTARIRE 322 din 21/12/1999

HOTARIRE    322 din 21/12/1999

PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.G.M.B. NR. 164/1999 SIA ART. 8 DIN " REGULAMENTUL PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE" APROBAT PRIN H.C.G.M.B. NR. 164/ 1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea art.1 din H.C.G.M.B. nr.164/1999 si a art.8 din

“Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate”

aprobat prin H.C.G.M.B. nr.164/1999

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic si al Departamentului Servicii Publice;

            Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu obligatiile ce revin administratiei publice locale prin Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata de Ordonanta de Urgenta nr.61/1998;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.137/1995 privind protectia mediului si ale H.C.G.M.B. nr.25/1994 cu modificarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”f” combinat cu art.28 (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se modifica art.1 din H.C.M.B. nr.164/1999, respectiv “data 1.07.1999” cu “data 1.12.1999”.

            Art.2- Se abroga art.8 din Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate aprobat prin art.4 din H.C.G.M.B. nr.164/1999.

 

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                    SECRETAR.

                              Vasile Ciulavu                                         Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.322