Hotărârea nr. 32/1999

HOTARAREnr. 32 din 1999-02-04 HOTARIRE numar 32 din 04/02/1999 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a unui teren destinat realizarii "Catedralei Mantuirii Neamului"
HOT. 32 04/02/1999
HOTARIRE numar 32 din 04/02/1999

HOTARIRE numar 32 din 04/02/1999

privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a unui teren destinat realizarii "Catedralei Mantuirii Neamului"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                              HOTARARE

 

          privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei

               constructiei a unui teren destinat realizarii

                       "Catedralei Mantuirii Neamului"

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentului de Urbanism si Amenajarea teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile art.4 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.38/25.10.1999;

In temeiul art.20 lit. "g" si art.86 din Legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                              H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Atribuirea in folosinta gratuita Patriarhiei Romane, pe durata existentei constructiei, a unui teren necesar amplasarii "Catedralei Mantuirii Neamului".

 

Art.2 - Predarea terenului se va face prin proces verbal dupa stabilirea amplasamentului si aprobarea de catre C.G.M.B. a Planului Urbanistic Zonal, aferent amplasamentului Catedralei.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Lucian Radu                                    SECRETAR,

                                                   Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 04.02.1999

Nr. 32