Hotărârea nr. 316/1999

HOTARAREnr. 316 din 1999-12-21 HOTARIRE 316 din 21/12/1999 PRIVIND APROBAREA METODEI DE PRIVATIZARE A S.C. DRUPO S.A.
HOT. 316 21/12/1999
HOTARIRE 316 din 21/12/1999

HOTARIRE    316 din 21/12/1999

PRIVIND APROBAREA METODEI DE PRIVATIZARE A S.C. DRUPO S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea metodei de privatizare a S.C. DRUPO S.A

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii, Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic;

          In conformitate cu Legea nr.9/1999, privind unele masuri pentru accelerarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Guvern nr.88/1999 privind privatizarea societatilor comerciale cu modificarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.563/1999 privind aprobarea Strategiei Nationale de Privatizare pentru anul 1999.

          Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit.”g”, combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba Raportul de Evaluare intocmit de firma IRECSON care are valoare de expertizare a S.C. DRUPO S.A. in suma de 30.000.000 mii lei, repartizata pe un numar de 172.940 actiuni la un pret de oferta pe actiune 173.470 lei.

          Art.2- Se aproba Nota privind propunerea de vanzare a actiunilor gestionate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti la S.C. DRUPO S.A., cu urmatoarele propuneri:

          a) Metoda de privatizare combinata:

          Etapa I - negociere directa pentru pentru un pachet de actiuni  51%;

          Etapa II - licitatie cu strigare pentru restul de pachet de 49 %;

          b) Pretul ofertei de vanzare de actiuni propus de C.G.M.B. este de 173.470 lei/actiune, iar valoarea societatii este de 30.000.000;

          c) Modalitatea de plata in conformitate cu legislatia in vigoare;

          d) Cuantumul garantiei de participare de 500.000.000 lei;

          e) Comitetul de Coordonare a privatizarii S.C. DRUPO S.A. numit prin H.C.G.M.B. nr.19/1999 impreuna cu C.G.M.B. si societatea va asigura publicitatea ofertei de vanzare in conformitate cu prevederile legale;

          f) Pretul dosarului de prezentare este de 12.000.000 lei;

          g) Selectia oferetelor conform notei de vanzare a actiunilor gestionate de C.G.M.B. la S.C. DRUPO S.A.

          Art.3- Pentru organizarea negocierii directe si a licitatiei cu strigare se numeste, in conformitate cu Art.3.18 si 3.38 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr.450/1990, Comisia de negociere in urmatoarea componenta:

          1.GEORGE NISTOR - presedinte

          2. GHEORGHE PASCA - membru

          3. VASILE OLARU - membru

          4. DAN MANARCESCU - membru

          5. CRISTIAN COVRIG - secretar

          Art.4- Comitetul de coordonare al privatizarii este format din consilieri desemnati de Comisia de transport si reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti desemnati de primarul general, care vor urmari punerea in aplicare a deciziilor C.G.M.B.

          Art.5- Dosarul de prezentare alcatuit prin detalierea elementeleor cuprinse in Nota privind propunerea de vanzare a actiunilor gestionate de C.G.M.B. la S.C. DRUPO S.A. va fi avizat de catre Comitetul Coordonator a privatizarii si aprobat de primarul general inainte de punerea la dispozitia ofertantilor.

          Art.6- Se mandateaza primarul general sa semneze Contractul de vanzare-cumparare.

 

 

 

                    PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                                Vasile Ciulavu                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HOT. C.G.M.B. nr.316/21.12.1999

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

N O T A

privind

PROPUNEREA DE VANZARE A ACTIUNILOR

GESTIONATE DE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

LA SOCIETATEA DRUPO S.A. BUCURESTI

 

 

Cap.1 PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE

1.1. Denumire: SOCIETATEA COMERCIALA DRUPO SA BUCURESTI

1.2. Forma juridica: SOCIETATE PE ACTIUNI

1.3. Nr.de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J40/2999/1997

1.4. Infiintarea Societatii Comerciale

            a) Societatea comerciala DRUPO SA a luat fiinta in actuala forma juridica in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.93/28.05.1997, prin preluarea patrimoniului fostei Regii Autonome DRUPO.

            b) Temeiul Juridic:

            Legea 31/1990 modificata si republicata, Legea nr.69/1991 prin R : 1990

                        R - Restructurare

1.5. Codul fiscal R 9482116

1.6. Sediul social:

            Localitatea Bucuresti

            Strada B-dul Ion Mihalache nr.323A

            Sector 1

            Tel.2221804 / Fax 2222060

1.7. Capitalul social

(a) La intalnirea Societatii Comerciale                                        12.651.082 mii lei

(b) Inregistrat la Oficiul Registrului Comertului

      la data de 07/05/1999 cu nr.46073                                     17.294.000 mii lei

                        Nota: Valoarea terenului nu este inclusa in capitalul social.

1.8. Actiuni:

Valoarea nominala a unei actiuni este de 100 mii lei

Numar total de actiuni 172.9840 buc.

Tipul actiunilor

                        N = nominative

1.9. Structura actionarilor, in conformitate cu ultima Cerere de Mentiuni inregistrate la Registrul Comertului la data de 07/05/1999 cu nr.46073

                                                %                     Nr.actiuni                     Valoarea totala (mii lei)

Consiliul General al                   100                  172.940                       17.294.000

Municipiului Bucuresti

 

TOTAL                                   100,00             172.940                       17.294.000

1.10 Sectorul de activitate: Cod Caen

                        2663/2682 - producerea, asternerea si comercializarea mixturilor astfaltice,

                                    betoanelor, mortarelor si prefabricatelor din beton;

                        4521 - proiectarea, amenajarea si executarea de constructii civile si industriale;

                        5122/7421 - proiectare, producerea si executarea de lucrari dendofloricole si

                                   comercializarea produselor rezultate;

                        4525 - lucrari de proiectare, amenajare, intretinere si exploatare parcaje auto;

                        4523 - marcaje rutiere

                        7421 - lucrari de proiectare si amenajari stradale, proiectare, confectionare si

                                    comercializare mobilier stradal;

                        4525 - activitati diverse de gospodarie comunala, constructii si amenajari                                               necesare comercializarii diverselor produse si materiale de constructii

                                    in cooperare cu alte societati, pe terenurile concesionate;

                        7420/7430 - import-export, prestari servicii si service, studii de fezabilitate si

                                    consultanta, in scopul realizarii obiectului de activitate.

1.11 Obiectul principal de activitate

            Executarea de lucrari noi, modernizari, reparatii si intretinerea drumurilor, pasajelor, independent sau in cooperare cu alte societati, sub diverse forme.

1.12 Principalele activitati, produse, servicii oferite de Societatea Comerciala

            Mixturile asfaltice 92,5% - 34.812.239 mii lei

            Betoane de ciment 1,9% - 699.573 mii lei

1.13 Amplasament - Suprafete

            b) Societatea Comerciala isi desfasoara activitatea productiva / comerciala - integral in urmatoarele amplasamente:

·        Bd.Ion Mihalache nr.323A. sector 1, Bucuresti

·        Sos.Panduri nr.77, sector 5, Bucuresti

·        Drumurile Cooperativei nr.6-12, sector 5, Bucuresti

·        Drumurile Bercenarilor nr.2-4, sector 2, Bucuresti

·        Sos.Colentina nr.464, sector 2, Bucuresti

            b) Societatea comerciala nu detine teren proprietate. Terenurile folosite sunt concesionate societatii de catre C.G.M.B. pe o durata de 49 de ani, in conformitate cu Hotararea C.G.M.B. nr.124/02.07.1998;

            c) Societatea comerciala detine cladiri in proprietate in amplasamentele mentionate la pct.a si sunt destinate depozitarii, activitatilor de receptie si laborator sau activitatilor de birou.

1.14 Proprietati ale Societatii Comerciale care sunt provenite din nationalizare si/sau care sunt posibil revendicabile

            Nu este cazul.

1.15 Prezentarea generala a capacitatilor de productie, tehnologiilor si a starii tehnice a mijloacelor fixe

            Principalele echipamente de productie sunt reprezentate de statiile de preparare a mixturilor asfaltice de la Colentina si Progresul, produse in anul 1970, statia de aditivare Colentina precum si statia de asfalt turnat Panduri.

            Pentru pregatirea suprafetelor pentru turnarea asfaltului are cinci masini de frezat si sapte incarcatoare cu cupa, din care trei noi.

            Pentru afisarea asfaltului societatea dispune de patru utilaje finisor - repartizor si de cilindrii compactori, din care patru achizitionati in ultimii ani.

            Transportul materialelor se efectueaza cu autobasculante, autotransportatoare pentru asfalt, autocisterne pentru bitum si pentru materialele de priza.

1.16 Personal

            Numarul total de salariati la data de 01.09.1999, este de 498 din care:

            (a) Conducere                          5

            (b) Personal muncitor                300

1.17 Societatea Comerciala nu are investitii in curs

            Nu este cazul

1.18 Participari la alte Societati Comerciale.

            Nu este cazul

1.19 Licente/Brevete folosite

            Nu este cazul

1.20 Litigii in curs

            Societatea comerciala nu este implicata in litigii de natura patrimoniala sau sociala. Litigiile in curs de solutionare sunt de natura comerciala:

 

Nr.

crt.

Denumirea firmei aflate in litigiu

Calitatea

Nr.Dosar

Data

Valoarea

( mii lei )

1.

SC COMPRESIV SA

Parata

1077/95

19.05.1995

397.056

2.

SC TRANSPORT FIZICIENILOR

Reclamanta

6466/98

12.01.1998

1.463.689

3.

SC MAGEST SRL

Parata

2616/98

19.06.1998

20.693

4.

SC CONSOL SRL

Parata

3907/99

31.05.1999

409.726

5.

SC ACRO SRL

Parata

3906/99

31.05.1999

1.691.510

6.

SC PARADIS IMPEX SRL

Parata

2617/98

30.10.1998

21.721

7.

SC SUT SA

Reclamanta

5535/98

06.08.1999

59.642

 

TOTAL

-

-

-