Hotărârea nr. 315/1999

HOTARAREnr. 315 din 1999-12-21 HOTARIRE 315 din 21/12/1999 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN P-TA MIHAIL KOGALNICEANU NR.8, SECTOR 5, SUBSOL SI PARTER DIN ADMINISTRAREA P.M.B. IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 5
HOT. 315 21/12/1999
HOTARIRE 315 din 21/12/1999

HOTARIRE    315 din 21/12/1999

PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN P-TA MIHAIL KOGALNICEANU NR.8, SECTOR 5, SUBSOL SI PARTER DIN ADMINISTRAREA P.M.B. IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 5

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea spatiului cu alta destinatie decat locuinta

situat in P-ta Mihail Kogalniceanu nr.8, sector 5, subsol si parter

din administrarea P.M.B. in administrarea Primariei Sectorului 5

 

         

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar in conformitate cu prevederile H.G.R. nr.333/1999 si a Legii nr.189/1998;

          Vazzand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art. 20, alin.1 si 2, lit.”g”, art.28, alin.2 si art.84 alin.1 din Legea adminsitratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Spatiul cu alta destinatie decat locuinta, situat in P-ta Mihail Kogalniceanu nr.8., subsol si parter, sector 5, in suprafata de 423,36 mp conform planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, se transmite, din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 va avea detinatia de sediu pentru administrarea financiara de sector.

 

          Art.2- Predarea - primirea bunului se va face pe baza de protocol.

 

          Art.3- Schimbarea destinatiei spatiului, prevazuta la art.1, atrage dupa sine anularea prezentei.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                    SECRETAR,

                       Vasile Ciulavu                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.315