Hotărârea nr. 311/1999

HOTARAREnr. 311 din 1999-12-21 HOTARIRE 311 din 21/12/1999 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELIAL REGIEI GENERALE DE APA - BUCURESTI
HOT. 311 21/12/1999
HOTARIRE 311 din 21/12/1999

HOTARIRE    311 din 21/12/1999

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELIAL REGIEI GENERALE DE APA - BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Regiei Generale de Apa - Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

            Analizand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.189/1996, Legii bugetului de stat nr.36/1999;

            In temeiul prevederilor art.20 alin.(2), lit.”e” si “f” combinat cu art.28 alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Generale de Apa Bucuresti, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                    SECRETAR,

                              Vasile Ciulavu                                         Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.311

 

 

 

 

 

 

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

REGIA GENERALA DE APA BUCURESTI

COD FISCAL R 1590090

Se aproba

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 1999

- extras -

 

-  mii lei  -

Nr.

crt

INDICATORI

Nr

rd

ANUL 1993

PROIECT

ANUL 1998

REALIZARI

ANUL 1999

PROIECT

1999/1998

x 100

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE, din care:

(rd.02+04+05)

01

611.880.790

854.811.969

784.489.040

 

1

Venituri din exploatare, total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

REZULTATUL NET REPARTIZAT**** (rd.01-rd.06)

24

5.704.825

0

 

0,00

1.

Fonduri de participare la profit

25

550.482

1.178.005

 

0,00

2.

Varsaminte la bugetul de stat sau bugetul local

26

2.587.171

5.991.775

 

0,00

3.

Resurse proprii de finantare, total, din care:

27

2.567.171

 

 

 

 

a)fondul de dezvoltare

28

2.567.171

4.205.415

 

0,00

 

b)alte fonduri

29

 

588.006

 

0,00

4.

Cota managerului

30

20.000

27.350

 

0,00

IV

FONDURI PROPRII

31

26.775.873

449.951.166

24.759.924

5,50

1

Fondul de dezvoltare

32

26.205.391

22.329.641

 

0,00

 

a)disponobil la inceputul perioadei

33

0

0

 

 

 

b)amortizarea imobilizarilor corporale

34

23.838.219