Hotărârea nr. 310/1999

HOTARAREnr. 310 din 1999-12-21 HOTARIRE 310 din 21/12/1999 PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR G.C.G.M.B. NR.133/24.06.1999 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999
HOT. 310 21/12/1999
HOTARIRE 310 din 21/12/1999

HOTARIRE    310 din 21/12/1999

PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR G.C.G.M.B. NR.133/24.06.1999 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind modificarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.133/24.06.1999,

privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor

bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999

 

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale Buget, Contabilitate, Financiar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998, Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata si Legii bugetului de stat nr.36/1999;

          In temeiul prevederilor art.20, lit.”e”, art.28 (3) si art.77 din Legea nnr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.133/1999, privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si chelt5uielilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999, modificata prin Hotararea nr.273/11.11.1999, se modifica dupa cum urmeaza:

          1. Articol 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

          “Art.3- Din incasarile din cota de 50% din impozitul pe salarii si care se face venit la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor unor sectoare se repartizeaza cote defalcate (sume fixe) astfel:

          a) 19.000.000 mii lei din care 4.000.000 mii lei in trimestrul III si 15.000.000 mii lei in trimetrul IV, pentru Sectorul 4;

          b) 15.000.000 mii lei, in trimestrul IV, pentru Sectorul 5”.

          2. Articolul 4 se se modifica si va avea urmatorul cuprins:

          “Art.4- Din incasarile din impozitul pe cladiri de la persoane fizice, impozit ce se repartizeaza bugetelor sectoarelor, se fac venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucurestiu urmatoarele sume:

          a)  7.500.000 mii lei, din incasarile realizate la Sectorul 1;

          b) 25.00.000 mii lei, din incasarile realizate la Sectorul 2;

          c) 20.000.000 mii lei, din incasarile realizate la Sectorul 3;

 

          Trezoreriile Sectoarelor 1, 2 si 3 vor vira in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti la Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti sumele prevazute la art.4, la termenele comunicate de Primaria Municipiului Bucuresti.

 

          Art.2- Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti vor proceda la rectificarea bugetelor proprii pe anul 1999 corespunzator modificarilor in nivelul si structura surselor (veniturilor) rezultate din prevederile prezentei hotarari.

 

          Art.3- Prezenta hotarare se comunica primariilor sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat si Administratiilor financiare ale Sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti.

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                                                                                                  SECRETAR,

                               Vasile Ciulavu                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.310