Hotărârea nr. 3081/1999

HOTARAREnr. 3081 din 1999-12-16 HOTARIRE 3081 din 16/12/1999 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE SELECTIE AL ADMINISTRATORILOR LA REGIILE DE INTERES LOCAL AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 3081 16/12/1999
HOTARIRE 3081 din 16/12/1999

HOTARIRE   3081 din 16/12/1999

PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE SELECTIE AL ADMINISTRATORILOR LA REGIILE DE INTERES LOCAL AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a

administratorilor la regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Servicii Publice, Departamentului Transport Public si cai de Comunicatie si al Directiei Personal prin care se propune aprobarea organizarea si desfasurarea concursului de selectie a administratorilor la regiile autonome de interes local;

          In baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.49/1999, privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale la care statul sau o alta autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.364/1999 pentru aprobarea “Normelor metodologice privind incheierea contractelor de administrare a companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale la care statul sau o alta autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome”;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”g”, “k” si “l”, ale art.28 (1) si (4) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba inceperea procedurii de selectie a administratorilor la regiile autonome de interes local, respectiv: Regia Generala de Apa Bucuresti, Regia Autonoma de Transport Bucuresti si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice.

 

          Art.2- Se constituie comisiile de selectie a administratorilor Regiei Generala de Apa Bucuresti, Regiei Autonome de Transport Bucuresti si Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Consilierii reprezentanti ai C.G.M.B. in comisiile de selectie nu au si nu pot avea in urmatorul an contracte economice cu regia pentru care este desemnat membru in comisie.

 

          Art.3- Membrii comisiilor nu vor fi remunerati.

 

          Art.4- Comisiile prevazute la art.2 din prezenta hotarare vor prezenta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu acordul primarului general, la urmatoarea sedinta a C.G.M.B., urmatoarele:

          - Obiectivele si criteriile de performanta;

          - Grila de evaluare a ofertelor;

          - Cererea de oferta, criteriile de selectie a administratorilor si ponderea acordata acestora;

          - Data si locul desfasurarii concursului de selectie;

          - Societatea de specialitate selectata pentru elaborarea unor teste adecvate de verificare a aptitudinilor legate de procesul decizional si domeniul relatiilor economice internationale;

 

          Art.5- Dupa desfasurarea selectiei, administratorul selectat va fi numit prin Hotarare a C.G.M.B..

          Primarul general va negocia si semna contractul de administrare precum si obiectivele si criteriile de performanta, parte a contractului de administrare.

 

          Art.6- Contractele de management existente se prelungesc pana la data semnarii contractului de administrare cu administratorul selectat.

 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                                  SECRETAR,

                            Radu Dumitrescu                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.308 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la H.C.G.M.B.

nr.308 bis/16.12.1999

 

 

Componenta comisiilor de selectie in vederea desfasurarii

concursului de selectie a administratorilor regiilor autonome

de interes local de sub autoritatea C.G.M.B.

 

 

1. Comisia de selectie la R.G.A.B.

          Presedinte: Alexandru Malliu    - viceprimar

          Membri:     Adrian Cristea       - sef Departament Servicii Publice

                             Bogdan Sosoaca   - sef Departament Patrimoniu Imobiliar

                             Constantin Sofronie         - consilier municipal general

                             Gabriel Toma                  - consilier municipal general

 

2. Comisia de selectie la R.A.T.B.

          Presedinte: Paul Radu Popovat         - viceprimar

          Membri:     Eugen Manciu                 - sef Departament Transport Public si

                                                                          Cai de Comunicatie

                             Mircea Paraschiv   - sef Departament Economic

                             Mihai Bancila                   - consilier municipal general

                             Bratu Constantin    - consilier municipal general

 

3. Comisia de selectie la R.A.D.E.T

          Presedinte: Dumitru Enescu     - viceprimar

          Membri:     Adrian Cristea       - sef Departament Servicii Publice

                             Radu Dinulescu     - sef Departament Juridic-Contencios

                             Radu Lucian                    - consilier municipal general

                             Constantin Carbunaru      - consilier municipal general