Hotărârea nr. 308/1999

HOTARAREnr. 308 din 1999-12-16 HOTARIRE 308 din 16/12/1999 PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIILOR DOMENIULUI PUBLIC ALE SECTOARELOR 1-6
HOT. 308 16/12/1999
HOTARIRE 308 din 16/12/1999

HOTARIRE    308 din 16/12/1999

PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIILOR DOMENIULUI PUBLIC ALE SECTOARELOR 1-6

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind trecerea unor terenuri in administrarea

Administratiilor Domeniului Public ale sectoarelor 1 - 6

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate, comun, al Departamentului Economic si al Departamentului Patrimoniu Imobiliar privind trecerea unor terenuri in administrarea Administratiilor Domeniului Public ale sectoarelor 1 - 6;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In sensul respectarii prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si a H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municiilor si judetelor si,

          In temeiul prevederilor art.29 (2) lit.”g” si art.84 (1), combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, terenurile amplasate intre blocurile de locuinte (componente ale ansamblurilor de locuinte), care prin proiectare si executie au destinatia de spatii verzi locale si jocuri de copii, constituie proprietate publica - domeniul public - si se trec in administrarea primariilor sectoarelor 1 - 6.

 

          Art.2- Primariile sectoarelor 1 - 6 vor inventaria aceste terenuri in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 si HG nr.548/1999 privind aaprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municiilor si judetelor in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei.

 

          Art.3- Departamentul Patrimoniu Imobiliar si Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar, Directia Generala de Cadastru si Directia Evidenta Proprietatii vor pune la dispozitia primariilor sectoarelor 1 - 6 documentele pe care le detin si care vor servi la definitivarea inventarului.

 

          Art.4- Dupa insusirea inventarului domeniului public in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, se va reglementa modul de taxare a agentilor economici situati pe aceste amplasamente.

 

 

          Art.5- In sensul prevederilor prezentei se modifica in mod corespunzator H.C.L.M.B. nr.65/1994.

 

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                           SECRETAR,

                      Radu Dumitrescu                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.308