Hotărârea nr. 307/1999

HOTARAREnr. 307 din 1999-12-16 HOTARIRE 307 din 16/12/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 307 16/12/1999
HOTARIRE 307 din 16/12/1999

HOTARIRE    307 din 16/12/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate ale DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”m” combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: Amenajari si constructii

provizorii pe terenuri proprietate publica, domeniul privat sau public

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform urmatoarelor anexe, care fac parte integranta din prezenta hotarare: anexa 1-3, poz; anexa 2-1 poz; anexa 4-11 poz.

          Art.2- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si  nu dau dreptul la construire.

          Art.3- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zone ce fac obiectul prezentelor documentatii.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                           Radu Dumitrescu                                      Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.307

Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.307/16.12.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu;

amenajari provizorii - parcaje

 

Nr.    Denumirea lucrarii                   Functiuni        Aviz CTCAS Aviz CULPAT

 

1. PUD-Bd.Chisinau-sos.Pantelimon   parcaje                  22/3/99        380/99

          nr.258, sector 2

          S=85,5 mp

2. PUD-str.Mircea Voda-str.Matei       parcaje cu cabina   26/12/99      416/99

          Basarab, sector 3            paza

          S = cca.1265 mp

3. PUD-bd.Timisoara-Moinesti           parcaje+comert      27/4/99        442/99                             S=2350 mp

 

                                                                               

 

SEF SERVICIU,

                                                                arh.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh.ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la H.C.G.M.B. nr.307/16.12.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu;

constructii provizorii - prestari servicii si comert

 

Nr. Denumirea lucrarii                  Functiuni              Aviz CTCAS Aviz CULPAT

 

1. PUD-Cal.Dudesti nr.181,sect.3        spalatorie auto+     18/10/99      318/99                   S teren pers.fizica S=189 mp       comert

          S teren dom.privat municip.

          Bucuresti S = 190 mp

 

 

 

                                                                               SEF SERVICIU,

                                                                arh.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh.ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.307/16.12.1999

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu;

amenajari provizorii - iluminat public

 

 

Nr. Denumirea lucrarii               Functiuni                Aviz CTCAS Aviz CULPAT

1. PUD-str.Stavropoleos           iluminat public                 24/13/99            403/99

          str.Postei                        (stalpi metalici)

 

 

                                                                            SEF SERVICIU,

                                                                arh.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh.ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4 la H.C.G.M.B. nr.307/16.12.1999

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu;

constructii provizorii - chioscuri

 

 

Nr. Denumirea lucrarii                              Functiuni  Aviz CTCAS Aviz CULPAT

1. PUD - str.Vadul Moldovei,sect.1               comert                   1/5/98           345/99

          S=2,60 mp

2. PUD - str.Stirbei Voda nr.2,bl.1,sect.1      comert                  18/20/99      339/99        

          S=2,25 mp

3. PUD - str.Atelierului nr.6, sector 1            comert                  27/6/98        532/98

          S=6 mp

4. PUD - str.Turda nr.131, sector 1               comert                  5/1/98          448/98

          S=4,85 mp

5. PUD - str.Turda colt cu bd.Ion Mihalache comert                  16/13/98      336/98        

          sector 1, S = 3 mp

6. PUD - str.Jean Steriadi nr.27, sector 3       comert                  12/18/99      204/99

          S=18 mp

7. PUD - str. Secuilor nr.2-4, sector 3           comert                  12/12/99      230/99

          S=6 mp

8. PUD - str.Covasna nr.8, sector 4               comert                  11/3/99        174/99

          S=10 mp

9. PUD - sos.Alexandriei nr.22 sector 5        comert                  3/14/99        53/99

          S=10 mp

10. PUD - bd.Pacii nr.19, sector 6                 comert                  7/12/98        538/99

          S=12 mp

11. PUD - str.Ceahlau nr.17, sector 6            comert                  6/7/99           281/99

          S=38 mp