Hotărârea nr. 306/1999

HOTARAREnr. 306 din 1999-12-16 HOTARIRE 306 din 16/12/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 306 16/12/1999
HOTARIRE 306 din 16/12/1999

HOTARIRE    306 din 16/12/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul CGMB;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/19991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996, de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: constructii definitive pe

terenuri proprietate publica, in domeniul privat

 

          Art.1- Terenurile din anexe sunt proprietate publica, domeniul privat.

 

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Terenul din anexa nr.1 va fi concesionat cu licitatie publica conform legislatiei in vigoare.

 

          Art.4- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

          Art.5- Concesionarea, inchirierea sau locatia terenurilor se vor face cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

          Art.6- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zone ce fac obiectul prezentelor documentatii.

 

          Art.7- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 5 (cinci) pozitii total.

 

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                        Radu Dumitrescu                                          Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la HCGMB nr.306

din 16.12.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii definitive pe terenuri proprietate publica,

in domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

Terenuri ce se vor concesiona prin licitatie publica

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

 

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

1.      PUD-Str.Gh.Titeica-Str.Glodeni  birouri, locuinte   4M10/97    2146/97

         S teren = 7362 mp                         comert

 

 

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                              ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la HCGMB nr.306

din 16.12.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii definitive pe terenuri proprietate publica,

in domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

Extinderi constructii existente.

Terenurile se vor concesiona fara licitatie publica

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

 

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

1. PUD - str.Buzesti nr.85, sector 1     imobil birouri   61 M1/3/99    464/99

    S proprietate persoana juridica = 384 mp,

    din care S teren pentru schimb = 75 mp

    S teren concesionat = 90 mp.

 

2. PUD - bd.C.Prezan nr.2A, sector 1           resedinta          3CA19/2/99    319/99

    S teren construit = 300 mp,                      ambasador,

    S teren concesionat pentru copertina = 80 mp

    S teren concesionat pentru resedinta,

        ambasada consulat = 500 mp.

 

3. PUD - str.D.Mladinovici nr.5, sector 4      extindere sediu  3CA19/5/99    445/99

    S teren construit = 650 mp                       RADET

    S teren de concesionat pentru constructia

        anexa = 350 mp

    S teren de concesionat pentru amenajare

       curte = 750 mp

 

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                              ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la HCGMB nr.306

din 16.12.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii definitive pe terenuri proprietate publica,

in domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

Terenuri domeniul privat al municipiului Bucuresti,

in administrarea unor institutii

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

 

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

1. PUD - str.Parva, sector 6            biserica ortodoxa   21M1/3/99    419/99

    S = 2600 mp                               Sf.Andrei

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                              ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD