Hotărârea nr. 305/1999

HOTARAREnr. 305 din 1999-12-16 HOTARIRE 305 din 16/12/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU
HOT. 305 16/12/1999
HOTARIRE 305 din 16/12/1999

HOTARIRE    305 din 16/12/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al DUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii nr.213/198 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”m” combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: Extindere constructie

definitiva - Cinematograful Giulesti - cu constructii si amenajarii provizorii,

pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

          Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru extinderea Cinematografului “Giulesti” in str.Atelierele Noi, sector 6, cu doua constructii provizorii parter, avand functiuni de comert, recreere, agrement si servicii cu suprafata totala - cca.300 mp, amplasate adiacent lateral cladirii existente (stanga si drepata) si amenajarea pe platforma betonala a unui parcaj auto, avand 23 de locuri.

          Art.2- Terenul ce repezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti va face obiectul inchirierii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

          Art.3- Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                     SECRETAR,

                          Radu Dumitrescu                                        Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.305