Hotărârea nr. 304/1999

HOTARAREnr. 304 din 1999-12-16 HOTARIRE 304 din 16/12/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU
HOT. 304 16/12/1999
HOTARIRE 304 din 16/12/1999

HOTARIRE    304 din 16/12/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al DUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/19991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996, de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu:Constructii pe terenuri ce sunt partial proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si partial proprietate publica, in domeniu privat

 

          Art.1- Terenurile din anexa sunt proprietate publica, domeniul privat proprietate privata persoane fizice si juridice.

 

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Concesionarea, inchirierea sau locatia terenurilor se vor face cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

 

          Art.4- Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

          Art.5- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zone ce fac obiectul prezentei documentatii.

 

          Art.6- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 1 (una) pozitie in total.

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                          Radu Dumitrescu                                        Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la HCGMB nr.304

din 16.12.1999

 

Plan Urbanistic de Detaliu: Constructii pe terenuri proprietate mixta:

 

partial persoane fizice, juridice, parte proprietate publica-domeniul privat

al municipiului Bucuresti, cu schimb de teren

 

Terenuri in domeniul privat al PMB vor fi concesionate prin licitatie publica

 

Denumirea lucrarii                 Terenuri afectate            Aviz                    Aviz

                                                                                          CTUAT            CULPAT

 

PUD-Calarasi 191-193        T.propr.persoana fizica          3CA2/1/            316/99   

Popa Nan 97-101, s.3,               1.070 mp

Comert, birouri, locuinte     Din care cedat domeniu

                                          public:48 mp

                                         Teren domeniu privat al

                                         concesionarii: 194,5 mp

                                         Teren schimbat intre persoana

                                         fizica si domeniul privat al

                                         municipiului pentru drum

                                         public: 57,5 mp

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                              ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD