Hotărârea nr. 303/1999

HOTARAREnr. 303 din 1999-12-16 HOTARIRE 303 din 16/12/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 303 16/12/1999
HOTARIRE 303 din 16/12/1999

HOTARIRE    303 din 16/12/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul CGMB;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicatain 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/19991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996, de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: constructii pe terenuri proprietate

privata, persoane fizice si juridice

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

          Art.3- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zone ce fac obiectul prezentelor documentatii.

          Art.4- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 5 (cinci) pozitii total.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                        Radu Dumitrescu                                          Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.303

Anexa nr.1

la HCGMB nr.303

din 16.12.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii definitive pe terenuri proprietate privata,

persoane fizice si juridice

 

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

 

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

1.       PUD - Str.Moinesti nr.4,            centru social      62M1/1/99      467/99                   

          sector 1, S teren = 800 mp

2.       PUD - Bd.Aerogarii,               statie distributie     62M1/3/99      466/99

          sector 1, S teren = 2400 mp         carburanti

3.       PUD - Str.J.Monnet - Str.A.        locuinte            3CA23/8/99     468/99

          Balescu, sector 1,  

          S teren = 577,25 mp

4.       PUD - Cal.Floreasca nr.208,     birouri, locuinte   3CA23/10/99   469/99

          sect.1 , S teren = 456 mp

5.       PUD - Sos.Colentina 246,         complex             3CA23/9/99      465/99

            sect.2,  S teren = 46.390                   comercial

 

 

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                              ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD