Hotărârea nr. 302/1999

HOTARAREnr. 302 din 1999-12-16 HOTARIRE 302 din 16/12/1999 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.22/1994, ARTICOLUL 2
HOT. 302 16/12/1999
HOTARIRE 302 din 16/12/1999

HOTARIRE    302 din 16/12/1999

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.22/1994, ARTICOLUL 2

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului General

al Municipiului Bucuresti nr.22/1994, articolul 2

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate DUAT, se propune completarea art.2 din HCLMB nr.22/07.04.1994;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului general al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, in temeiul articolului 2 alin.2;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996, de aprobare Regulament General Urbanism;

          - Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata, in temeiul art.20, pct.2, lit.”m” si art.28, pct.2.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Articol unic - Se modifica textul art.2 al HCLMB nr.22/1994 cu urmatoarea fraza “Terenurile pentru realizarea locuintelor provizorii, vor fi identificate si se vor intocmi studii de urbanism (Plan urbanistic de detaliu) prin grija primariilor sectoarelor teritoriale - se excepteaza constructiile provizorii realizate pe terenuri - curti persoana fizica/juridica, precum si tereneurile ce urmeaza prevederile Legii nr.112/1995.

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                                 Radu Dumitrescu                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.302