Hotărârea nr. 301/1999

HOTARAREnr. 301 din 1999-12-16 HOTARIRE 301 din 16/12/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL
HOT. 301 16/12/1999
HOTARIRE 301 din 16/12/1999

HOTARIRE    301 din 16/12/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al DUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Acordul Agentiei de Protectie a Mediului Bucuresti,

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicatain 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/19991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996, de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal

          Art.1- Se aproba planul urbanistic zonal, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

          Art.3- Concesionarea, inchirierea sau locatia terenurilor se vor face cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

          Art.4- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zona ce face obiectul prezentei documentatii.

          Art.5- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 1 (una ) pozitie.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                        Radu Dumitrescu                                          Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.301

 

Anexa

la HCGMB nr.301

din 16.12.1999

 

Tabel cu Plan Urbanistic Zonal

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

 

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

1.     PUZ - Drumul intre tarlale (zona dintre      3CA7/3/99         449/99

              Bd.Th.Pallady si ICME), sector 3                     

 

 

 

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

 

                                                                              ing.IOANA CHILIMAN

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

arh. ADRIAN BOLD