Hotărârea nr. 30/1999

HOTARAREnr. 30 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 30 din 28/01/1999 privind numirea directorului Administratiei Parcurilor si Gradinilor
HOT. 30 28/01/1999
HOTARIRE numar 30 din 28/01/1999

HOTARIRE numar 30 din 28/01/1999

privind numirea directorului Administratiei Parcurilor si Gradinilor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                            HOTARARE

 

 

privind numirea directorului Administratiei Parcurilor si Gradinilor

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal;

Tinand seama de faptul ca postul de director al Administratiei Parcurilor si Gradinilor a devenit vacant incepand cu data de 12.10.1998, data la care fostul director domnul Simionescu Dan s-a pensionat;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor H.G. nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar;

In temeiul art.20, lit."i" si art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata ;

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Cu data prezentei, domnul CHELU FLOREA se numeste in functia de director la Administratia Parcurilor si Gradinilor pe o perioada de proba de 3 luni.

      Nivelul de salarizare corespunzator gradului profesional al functiei,indemnizatia de conducere, precum si celelalte drepturi salariale cuvenite potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitia primarului general.

 

Art.2 - La expirarea perioadei de proba, definitivarea in functia de director al Administratiei Parcurilor si Gradinilor a domnului CHELU FLOREA se va face prin dispozitia primarului general al municipiului Bucuresti, conform legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                               SECRETAR,

                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr. 30