Hotărârea nr. 3/1999

HOTARAREnr. 3 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 3 din 01/14/1999 privind utilizarea disponibilului fondului de tezaur al Municipiului Bucuresti
HOT. 3 14/01/1999
HOTARIRE numar 3 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 3 din 01/14/1999

privind utilizarea disponibilului fondului de tezaur al Municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

           privind utilizarea disponibilul fondului de tezaur al

                         Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general si raportul Directiei generale buget, contabilitate, financiar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.61 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

     In temeiul prevederilor art.20 lit."e" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Soldul fondului de tezaur constituit la nivelul Consiliului General al municipiului Bucuresti se utilizeaza pana la lichidare, pentru realizarea de investitii publice de interes municipal.

     Sumele ce se utilizeaza conform celor de mai sus se vor cuprinde in listele de investitii anexe la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                 Gabriel Toma                 Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.3