Hotărârea nr. 297/1999

HOTARAREnr. 297 din 1999-12-16 HOTARIRE 297 din 16/12/1999 PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI LA CENTRUL DE PROIECTARE URBANA
HOT. 297 16/12/1999
HOTARIRE 297 din 16/12/1999

HOTARIRE    297 din 16/12/1999

PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI LA CENTRUL DE PROIECTARE URBANA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea directorului la Centrul de Proiectare Urbana

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal;

          Tinand seama de faptul ca postul de director al Centrului de Proiectare Urbana este vacant;

          In baza prevederilor art.63 (1) din Codul Muncii, ale H.G. nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, ale Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul art.20 (2), lit.”i”, combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Doamna BERZEA VICTORIA-MARINELA se numeste in functia de director al Centrului de Proiectare Urbana.

          Perioada de proba este de 3 luni.

 

          Art.2- Incadrarea in functie corepunzatoare gradului profesisonal, precum si celelalte drepturi salariale si de personal, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitii ale primarului general.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                  SECRETAR,

                            Radu Dumitrescu                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.297