Hotărârea nr. 296/1999

HOTARAREnr. 296 din 1999-12-16 HOTARIRE 296 din 16/12/1999 PRIVIND CONTRIBUTIA DE CAPITAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA "SOCIETATEA COMERCIALA DESEMNATA DREPT CONCESIONAR" IN URMA LICITATIEI PUBLICE INTERNATIONALE CU PRESELECTIE SI STABILIREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA CARE SE CONCESIONEAZA IN SCOPUL DETINERII CONCESIUNII PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 343/2008 MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 318/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 70/2011
HOTARARE nr. 296 din 16/12/1999
HOTARIRE 296 din 16/12/1999

HOTARIRE    296 din 16/12/1999

PRIVIND CONTRIBUTIA DE CAPITAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA "SOCIETATEA COMERCIALA DESEMNATA DREPT CONCESIONAR" IN URMA LICITATIEI PUBLICE INTERNATIONALE CU PRESELECTIE SI STABILIREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA CARE SE CONCESIONEAZA IN SCOPUL DETINERII CONCESIUNII PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind contributia de capital a Municipiului Bucuresti la “societatea

comerciala desemnata drept concesionar” in urma licitatiei publice

internationale cu preselectie si stabilirea bunurilor properietate publica care

se concesioneaza in scopul detinerii concesiunii privind furnizarea serviciilot

de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere Hotararea nr.232/1997, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat Programul de Reorganizare, Restructurare si Privatizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ale municipiului Bucuresti si a termenilor de referinta ai unei asistente de specialitate pentru pregatirea documentelor necesare derularii cu suces a Programului, ca si organizarea de catrre primarul general a unui Comitet de Coordonare penetru urmarirea respectarii termenilor de referinta;

          Avand in vedere Hotararea nr.273/1998, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat strategia de restructurare si privatizare in conformitate cu obiectivele propuse prin Program, care a stabilit ca solutie optima concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ale municipiului Bucuresti a bunurilor afectate acestor servicii, prin licitatie publica internationala cu preselectie;

          Avand in vedere Hotararea nr.54/1999, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in conformitate cu Legea privind regimul concesiunilor nr.219/1998, procedurile de licitatie si creteriile de precalificare, demararea procesului de licitare a concesiunii cu etapa preselectiei, constituind Comisia de Evaluare a Ofertelor;

          Avand in vedere ca in urma Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.54/1999 Comisia de Evaluare a invitat prin intermediul cererilor de oferta peroane interesate sa depuna Cereri de Preselectie si ca sase persoane juridice au depus Cereri de Preselectie, dintre care sase persoane juridice au fost selectate ca precalificate;

          Avand in vedere ca documentele privind acordarea concesiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru municipiul Bucuresti si a bunurilor publice afectate acestor servicii au fost finalizate de catre Comitetul de Coordonare cu ajutorul consultantilor internationali, conform prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.54/1999;

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Servicii Publice, Departamentului Patrimoniu Imbiliar si al Departamentului Economic;

          In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, cu modificarile ulterioare si a Legii privind regimul concesiunilor nr.219/1998;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.135 alin.(3) din Constitutia Romaniei si art.1, 4, 20, lit.”g”, “h”, “k”, “l”, “s” si ale art.28 (2), 31 si 84 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata si prevederilor Legii privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr.213/1998,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Art.1- Bunurile detinute in proprietate de catre Regia Generala de Apa Bucuresti si folosite in scopul furnizarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Bucuresti, se transfera fara nici un fel de compensatie in proprietatea municipiului Bucuresti, ca bunuri ce apartin domeniului privat la municipiului Bucuresti.

          Transferul se va face anterior intrarii in efectivitate a Contractului de Concesiune.

          Art.2- Se constituie ca proprietatea privata a municipiului Bucuresti bunurile din lista prezentata in Anexa nr.1, aflate in administrarea Regiei Generale de Apa Bucuresti sau trasferate in proprietatea municipiului Bucuretsi, conform art.1.

          Art.3- Se aproba contributia de capital a municipiului Bucuresti, cu bunurile proprietate privata mentionate la art.2 din prezentata hotarare, la societatea care va castiga licitatia internationala organizata in acest scop si cu care Municipalitatea va semna Contractul de Concesiune privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti, denumita “societatea concesionara”.

          Art.4- Aportul constituit de Municipalitate la  “societatea concesionara” definita conform art.3 este in valoare totala de 87.234.600.000 lei, constituit din aport in natura in valoare de 87.234.600.000 lei, impartit in 872.346 actiuni nominative, in valoare de 100.000 lei fiecare. Lista bunurilor ce constituie aportul in natura la capitalul social al “societatii concesionare” se prezinta in Anexa nr.1.

          Art.5- Se aproba ca bunurile proprietate publica ale municipiului Bucuresti prezentate in Anexa nr.2, sa fie concesionate “societatii concesionare” definita conform art.3 din prezenta hotarare.

          Art.6- Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                                       SECRETAR,

                                 Radu Dumitrescu                                    Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.296