Hotărârea nr. 295/1999

HOTARAREnr. 295 din 1999-12-16 HOTARIRE 295 din 16/12/1999 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE SELECTIE SI DOCUMENTELOR PRIVIND ACORDAREA CONCESIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI SI A BUNURILOR PUBLICE AFECTATE ACESTOR SERVICII
HOT. 295 16/12/1999
HOTARIRE 295 din 16/12/1999

HOTARIRE    295 din 16/12/1999

PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE SELECTIE SI DOCUMENTELOR PRIVIND ACORDAREA CONCESIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI SI A BUNURILOR PUBLICE AFECTATE ACESTOR SERVICII

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

cu privire la aprobarea procedurilor de selectie si documentelor

privind acordarea conceisunii serviciilor publice de alimentare

 cu apa si canalizare pentru municipiul Bucuresti

si a bunurilor afectate acestor servicii

 

          Avand in vedere Hotararea nr.106/1997, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat strategia de reabilitare si dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ale municipiului Bucuresti;

          Avand in vedere Hotararea nr.232/1997, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat Programul de Reorganizare, Restructurare si Privatizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ale municipiului Bucuresti si a termenilor de referinta ai unei asistente de specialitate pentru pregatirea documentelor necesare derularii cu suces a Programului, ca si organizarea de catrre primarul general a unui Comitet de Coordonare penetru urmarirea respectarii termenilor de referinta;

          Avand in vedere Hotararea nr.273/1998, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat strategia de restructurare si privatizare in conformitate cu obiectivele propuse prin Program, care a stabilit ca solutie optima concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ale municipiului Bucuresti a bunurilor afectate acestor servicii, prin licitatie publica internationala cu preselectie;

          Avand in vedere Hotararea nr.54/1999, prin care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in conformitate cu Legea privind regimul concesiunilor nr.219/1998, procedurile de licitatie si creteriile de precalificare, demararea procesului de licitare a concesiunii cu etapa preselectiei, constituind Comisia de Evaluare a ofertelor;

          Avand in vedere ca in urma Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.54/1999 Comisia de Evaluare a invitat prin intermediul cererilor de oferta peroane interesate sa depuna Cereri de Preselectie si ca sase persoane juridice au depus Cereri de Preselectie, dintre care sase persoane juridice, respectiv ANGLICAN WATER INTERNATIONAL LTD, AZURIX AN ENRON COMPANY, COMPANIE GENERALE DES EAUX - VIVENDI, INTERNATIONAL WATER LTD, SUEZ LYONNAISE DES EAUX, THAMES WATER OVERSAES LTD au fost selectate ca precalificate;

          Avand in vedere ca documentele privind acordarea concesiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru municipiul Bucuresti si a bunurilor publice afectate acestor servicii au fost finalizate de catre Comitetul de Coordonare cu ajutorul consultantilor internationali, conform prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.54/1999;

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Servicii Publice, Departamentului Patrimoniu Imbiliar si al Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.1, 4, 20, lit.”g”, “h”, “k”, “l”, “s” si ale art.28 (2) si 31 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata si prevederilor Legii privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr.213/1998,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Art.1- Se aproba Regulile si Procedurile de Selectie pentru desemnarea ofertantului castigator al licitatiei publice internationale cu preselectie in vederea acordarii concesiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti si a bunurilor publice afectate acestor servicii, prezentate in Anexa I.

          Art.2- Se aproba Contractul de Concesiune cadru (1) a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti si a bunurilor publice afectate acestor servicii impreuna cu toate anexele sale, cuprins in Anexa II la prezenta hotarare.

          Art.3- Comitetul de Evaluare este autorizat sa lanseze procesul de selectie si sa comunice documentele aprobate la articolele 1 si 2 din rpezenta hotarare cu toate anexele la aceasta, urmatorilor ofertanti precallificati:

          - AZURIX AN ENRON COMPANY

          - COMPANIE GENERALE DES EAUX - VIVENDI

          - INTERNATIONAL WATER LTD

          - SUEZ LYONNAISE DES EAUX

          - THAMES WATER OVERSAES LTD.

          Art.4- Anexele I si II precizate la art.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

NOTA

          (1) S-a adoptat sintagma “contract-cadru” intrucat la momentul aprobarii Contractului de Concesiune de CGMB lipseste un element fundamental, respectiv tariful pentru serviciile ce fac obiectul Contractului de Concesiune.

          Acest element va fi introdus in contract dupa desemnarea castigatorului licitatiei in baza ofertei de tarif depusa de acesta, fara a se putea opera alte modificari in continutul contractului.

 

                    PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                       SECRETAR,

                              Radu Dumitrescu                                       Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.295