Hotărârea nr. 292/1999

HOTARAREnr. 292 din 1999-11-30 HOTARIRE 292 din 30/11/1999 PRIVIND APROBAREA SUBVENTIILOR ACORDATE IN ANUL 1999 ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE INFIINTEAZA UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA DIN BUGETUL LOCAL AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI NIVELUL ACESTORA
HOT. 292 30/11/1999
HOTARIRE 292 din 30/11/1999

HOTARIRE    292 din 30/11/1999

PRIVIND APROBAREA SUBVENTIILOR ACORDATE IN ANUL 1999 ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE INFIINTEAZA UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA DIN BUGETUL LOCAL AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI NIVELUL ACESTORA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea subventiilor acordate in anul 1999 asociatiilor si

fundatiilor romane care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta

sociala din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti,

precum si nivelul acestora

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, precum si raportul de specialitate al Comisie de Evaluare si Selectionare a asociatiilor si fundatiilor;

          In vederea aplicarii prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.800/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asocitatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”e” si “r” combinat cu art.28 (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba lista asociatiilor si fundatiilor care beneficiaza de subventie, precum si nivelul acestora, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Lista asociatiilor si fundatiilor prevazute la art.1, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija Directiei de Administratie.

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR,

                                Anton Parlagi                                   Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.292

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.292/30.11.1999

 

 

 

LISTA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE PRIMESC

SUBVENTII IN BAZA LEGII NR.34/1998

 

                                                                                       - mii lei -

 

Nr.crt.                Asociatia/Fundatia                          Suma

 

  1.                     UNITER                                            40.000

 

  2.                    ASOCIATIA “IMPREUNA”            12.000