Hotărârea nr. 291/1999

HOTARAREnr. 291 din 1999-11-30 HOTARIRE 291 din 30/11/1999 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2000, IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 291 30/11/1999
HOTARIRE 291 din 30/11/1999

HOTARIRE    291 din 30/11/4999

PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2000, IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind stabilirea nivelului impozitelor locale pentru anul 2000,

in municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Economic;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994 republicata, privind impozitele si taxele locale, modificata si  completata prin Ordonantele de Urgenta ale Guvernului nr.62/1998 si 15/1999 si ale Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.61/1998;

            In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”f” combinat cu art.28 (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Cota pentru calcularea impozitului pe cladiri datorat de persoane juridice si alti contribuabili decat cei prevazuti la art.5 din Legea nr.27/1994 republicata, privind impozitele si taxele locale, asa cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.15/1999, pentru anul 2000, in municipiul Bucuresti, se stabileste la 1%.

 

            Art.2- Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice, precum si cladirile persoanelor care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative, pentru anul 2000, in municipiul Bucuresti, se stabileste prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozitelor stabilita potrivit normelor de evaluare, indexate conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.62/1998 si prevazute in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.3- Pentru impozitul pe teren si taxele locale reglementate de Legea nr.27/1994 republicata, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.62/1998 si nr.15/1999 stabilite in sume fixe precum si cele pentru care sunt prevazute valori intre limite, nivelurile care se aplica in municipiul Bucuresti, in anul 2000, sunt cele prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotarare.

 

            Art.4- Contribuabilii care beneficiaza de serviciul de reclama si publicitate sub diverse forme, au obligatia sa incheie contracte in acest sens si datoreaza o taxa de reclama si publicitate ee 3% din valoarea contractului.

 

            Art.5- Persoanele fizice si juridice care dobandesc bunuri impozabile si nu le declara in termen de 30 de zile la organul financiar se sanctioneaza cu amenda de 3.000.000 lei.

 

            Art.6- Taxa pentru ocuparea terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti cu constructii provizorii (garaje, autoturisme), instituita prin Hotararea C.G.M.B. nr.4/1997, completata prin Hotararile C.G.M.B. nr.141/1997, nr.17/1998 si nr.279/1998, se aplica pana la 31.12.2000.

 

            Art.7- Taxa pentru ocuparea provizorie a terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, instituita prin Hotararea C.G.M.B. nr.52/1997, modificata si completata prin Horararile C.G.M.B. nr.213/1997, nr.17/1998 si nr.7/1999, se aplica pana la 31.12.2000.

 

            Art.8- Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica, potrivit legii.

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                                                                                                         SECRETAR,

                                      Anton Parlagi                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.291/30.11.1999

 

Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa, reglementate prin

Legea nr.27/1994 republicata privind impozitele si taxele locale,

ce se aplica in municipiul Bucuresti in anul 2000

 

 

 


Impozitul pe cladiri (cap.II - anexa nr.1 la Legea nr.27/1994)

 

VALORILE IMPOZABILE

pe mp de suprafata construita, desfasurata, la cladiri si alte constructii

apartinand persoanelor fizice si persoanelor care desfasoara activitati economice

pe baza liberei intiative

 

 

 

Valoarea impozabila *)

(lei/mp)

Nr.

crt.

Felul si destinatia cladirilor

Cu instalatii de apa,

canalizare,electrice, incalzire (conditii cumulative **)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

0

1

2

3

1.

 

 

 

 

 

2.

Cladiri:

a) cu pereti sau cadre din beton armat

b) cu pereti din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale, fara cadre din beton armat

c) cu pereti din beton, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare.

Constructii anexe, situate in afara corpului principal al cladirii:

a) cu pereti din caramida arsa, beton sau din alte materiale asemanatoare

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, etc.

 

4.521.000

3.315.400

 

904.200

 

 

 

602.800

 

3.164.700

1.959.100

 

602.800

 

 

 

452.100

3.

 

4.

Pentru locuinte situate la subsol sau la mansarda

 

Pentru spatiile cu alta destinatie, situate in subsolul cladirilor

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de caldiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de caldiri

 

*) Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:

                - inainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;

                - intre anii 1951 - 1977, reducere 5%.

 

**) in conditiile in care ????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la H.C.G.M.B. nr.291/30.11.1999

 

Impozitele si taxele locale stabilite in suma fixa, reglementate prin

Legea nr.27/1994 republicata privind impozitele si taxele locale,

ce se aplica in municipiul Bucuresti in anul 2000

 

 

 


Impozitul pe teren (cap.III, art.14 din Legea nr.27/1994 republicata)

 

                                                                                   - lei/mp/an -

 

            - in functie de zona in cadrul localitatii:

                        zona A                                                 3.617

                        zona B                                                  3.014

                        zona C                                                 2.261

                        zona D                                                 1.507

 

            NOTA: zonele (A-D) sunt stabilite prin Hot.C.L.M.B. nr.50/19.07.1994

 

 

 


                Taxa asupa mijloacelor de transport

 

            Cu tractiune mecanica (cap.IV, art.20(1) din Lege), in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cmc sau fractiune de capacitate sub 500 cmc:

                                                                                                       - lei/an -

- autoturisme                                                                                        36.200

- autoturisme, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel               72.300

- autotrenuri de orice fel                                                                  84.400

- tractoare inmatriculate in evidenta organelor de politie                         48.200

- motociclete, motorete si scutere                                                          18.100

- biclete si tricicluri cu motor                                                                 13.600

 

            Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote (cap.IV, art.20(2) din Lege), in functie de capacitatea acestora:

            Capacitate:                                                                          - lei/an -

- pana la o tona inclusiv                                                                         36.200

- intre 1 - 3 tone inclusiv                                                                     120.600

- intre 3-5 tone inclusiv                                                                       180.800

- peste 5 tone                                                                                     229.100

 

            Mijloacele de transport pe apa (cap.IV, art.22 din Lege)

            Categoria mijlocului de transport:                                          - lei/an -

- luntre, barci fara motor, folosite pentru uz si agrement personal            6.000

- barci fara motor, folosite in alte scopuri                                             42.200

- barci cu motor                                                                                120.600

- bacuri, poduri plutitoare                                                                    90.400

- salupe                                                                                            241.100

- iahturi                                                                                          3.014.000

- remorchere si slepuri                                                                   1.305.600

- vapoare - pentru fiecare 1000tdw sau fractiune de 1000tdw           301.400

 

 


            Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor (cap.V, art.27 din Lege)

 

Certificat de urbanism (pct.1 din art.27 din Lege)

- in functie de suprafata pentru care se solicita certificatul:

                                                                                                             - lei -

            - pana la 150 mp                                                                      14.500

            - pana la 250 mp                                                                      19.500

            - pana la 500 mp                                                                      24.500

            - pana la 750 mp                                                                      29.500

            - pana la 1000 mp                                                                    35.000

            - peste 1000 mp                                                     35.000 + 50 lei/mp

                                                           pentru suprafatele mai mari de 1000 mp

 

Autorizatia de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor

topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si

petrol, precum si a altor exploatari (pct.3)

            - pentru fiecare mp                                                                   20.000 lei

 

Autorizarea constructiilor pentru lucrari cu caracter provizoriu:

chioscuri, tonete, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile

publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor

de afisaj, a firmelor si reclamelor (pct.6)

            - pentru fiecare mp                                                                   30.140 lei

 

Autorizxatiile pentru lucrarile de racorduri si bransamente la retele

publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica si

telefonie (pct.9)

            - pentru fiecare instalatie