Hotărârea nr. 290/1999

HOTARAREnr. 290 din 1999-11-30 HOTARIRE 290 din 30/11/1999 PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI DE PUBLICITATE
HOT. 290 30/11/1999
HOTARIRE 290 din 30/11/1999

HOTARIRE    290 din 30/11/1999

PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI DE PUBLICITATE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a

Directiei de publicitate - Biroul verificari amplasamente si a

Regulamentului de organizare si functionare a Directiei control

 disciplina in constructii - Serviciul control disciplina in constructii

din aparatul propriu al C.G.M.B.

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Publicitate - Biroul verificare amplasamente si a Regulamentului de organizare si functionare a Directiei control disciplina in constructii - Serviciul control disciplina in constructii din aparatul propriu al C.G.M.B.;

            Vazzand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.20 (2) lit.”d” combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Incepand cu data de 1.XII.1999 se modifica Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Publicitate, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Plata salariilor se va face in limita plafonului de salarii aprobat prin bugetul local.

            Numarul total de posturi din apartul propriu al C.G.M.B. ramane 1659.

            Numarul de posturi de la Directia control disciplina in constructii se majoreaza cu 3 posturi de inspectori de specialitate gr.2 prin diminuarea corespunzatoare de la Directia generala de administrare a fondului imobiliar de la serviciul urmarire debitori care se transforma in birou.

            Art.3- Prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.165/1997 completata cu H.C.G.M.B. nr.11/1998, nr.102/1998, nr.132/1998, nr.257/1998, nr.281/1998, nr.35/1999, nr.98/1999 si nr.210/1999 se modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                            Anton Parlagi                                            Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.290

 

 

 

 

 

ANEXA nr.1

la H.C.G.M.B. nr.290/30.11.1999

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL DIRECTIEI DE PUBLICITATE - BIROUL VERIFICARI AMPLASAMENTE

 

- Verifica respectarea prevederilor autorizatiei de construire in domeniul publicitatii si sesizeaza Directia control disciplina in constructii in situatia nerespectarii acestora;

- Intocmeste rapoarte si sinteze;

- Alte atributii primite de la conducere

 

ANEXA nr.2

la H.C.G.M.B. nr.290/30.11.1999

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL DIRECTIEI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII - SERVICIUL

CONTROL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

 

- Verificarea lucrarilor de constructii ce se realizeaza sau se executa pe teritoriul municipiului Bucuresti;

-Verificarea amplasamentelor si documentatiilor din punct de vedere al legislatiei si a respectarii disciplinei in constructii;

- Constatarea de contraventii prevazute de legislatia in vigoare si propunerea sanctiunii contraventionale date in competenta sa prin lege; da dispozitii obligatorii agentilor economici contactati pentru inlaturarea deficientelor;

- Verificarea aplicarii Legii nr.50/1991, republicata si a Legii nr.27/1994 si propune santiuni pentru constructii neautorizate in domeniul publicitatii;

- Verificarea respectarii prevederilor autorizatiilor de construire in domeniul publicitatii conform legii si a Regulamentului local pentru construirea si amplasarea firmelor si reclamelor publicitare aprobat prin H.C.G.M.B. nr.22/1997;

- Intocmirea proceselor verbale de constatare a contraventiei in cazul incalcarii legii si inscrierea lor in registrul de procese verbale;

- Aplicarea dispozitiilor hotararilor C.G.M.B. si alte acte normative in toate cazurile cand se constata abateri, inclusiv santiuni contraventionale date in cmpetenta sa prin lege;

- Studierea legislatiei in vigoare;

- Raspunsuri la scrisori si sesizari;

- Pregatirea actiunilor de control;

- Intocmirea de raparte, sinteze pentru informarea conducerii;

- Colaborarea cu servicii de specialitate din P.M.B. si sectoare, cu alte institutii cu activitate de control;

- Alte atributii primite de la conducere.