Hotărârea nr. 288/1999

HOTARAREnr. 288 din 1999-11-30 HOTARIRE 288 din 30/11/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL LA CANTINA CENTRALA DE AJUTOR SOCIAL
HOT. 288 30/11/1999
HOTARIRE 288 din 30/11/1999

HOTARIRE    288 din 30/11/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL LA CANTINA CENTRALA DE AJUTOR SOCIAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

la Cantina Centrala de Ajutor Social

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Directiei Personal, prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal la Cantina Centrala de Ajutor Social;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art.20(2) lit.”d” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba organigrama Cantinei Centralade Ajutor Social cu un numar total de personal de 181, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Regulamentul de organizare si functionare va fi aprobat prin Dispozitia primarului general in termen de 60 de zile de la data aprobarii prezentei hotarari.

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA

                                                                                              SECRETAR,

                            Anton Parlagi                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.288

 

 

 

 

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                                        ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.288/30.11.1999

 

 

O R G A N I G R A M A

 

CANTINA CENTRALA DE AJUTOR SOCIAL

 

 

 


                                                                                                           DIRECTOR

 

 


                                                       CONTABIL SEF

 


Compartiment                          Serviciul                     Serviciul

  Salarizare                           Administrativ                  Anchete

Personal Juridic                    Aprovizionare                 Sociale

 

 


              COMPARTIMENT                  COMPARTIMENT                                                        COMPARTIMENT           COMPARTIMENT

                  APROVIZIONARE                   GOSPODARIE                                                                                CONTABILITATE                FINANCIAR

                                                                     TRANSPORTURI

 

 

 


                        Unitatea                             Unitatea                 Unitatea                       Unitatea                          Unitatea

                    Sf.Constantin                           Dacia                    Grivita                         Ferentari                           Bucur

 

 

 


TOTAL POSTURI :              181

din care:

Functii de conducere:              4