Hotărârea nr. 287/1999

HOTARAREnr. 287 din 1999-11-30 HOTARIRE 287 din 30/11/1999 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CORPULUI GARDIENILOR PUBLICI PE ANUL 1999
HOT. 287 30/11/1999
HOTARIRE 287 din 30/11/1999

HOTARIRE    287 din 30/11/1999

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CORPULUI GARDIENILOR PUBLICI PE ANUL 1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea statului de functii al

Corpului gardienilor publici pe anul 1999

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal aprobat de domnul viceprimar Alexandru Malliu, prin care se propune aprobarea statului de functii al Corpului gardienilor publici pe anul 1999;

            In baza art.7 (6) din H.G. nr.518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Corpului gardienilor publici, republicata;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadruil Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d” si “k” combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba statul de functii al Corpului gardienilor publici al municipiului Bucuresti, pe anul 1999, conform anexei care face parte integranta din prezneta hotarare.

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR,

                                   Vasile Ciulavu                                          Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.287

 

 

 

 

 

 


ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.287/30.11.1999

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CORPUL GARDIENILOR PUBLICI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 


      SEF CORP

 

TOTAL

 

 

CONDUCERE

 

 

 

TESA

 

GARDIENI

 

 

2925

 

 

17

 

 

91

 

 

3033

 

DETASAMENT 1

 

DETASAMENT 2

 

DETASAMENT 3

 

DETASAMENT 4

DETASAMENT 5

 

DETASAMENT 6

DETASAMENT 7

 

DETASAMENT8

 

 

 

 

 

ADJUNCT SEF            ADJUNCT SEF                                                                                                                                                                  CONTABIL SEF

        CORP                          CORP

 

 

 

         INSTRUCTOR  SEF             SERV.            COMPART.           SERV.                   SERV.                  DISPECERAT      COMPART.       BIROU        BIROU

                                                PERSONAL       JURIDIC        ASIGURARE      SECRETARIAT                                                MEDICAL

                                                                                                  TEHNICO         REGISTRATURA

                                                                                               MATERIALA

 

                                                    8      1      9          2       -       2      7    1    12    20     6           1           7        40      5       45      2        -      2      4     1     5      5    1    6

 

**

 

TOTAL