Hotărârea nr. 285/1999

HOTARAREnr. 285 din 1999-11-30 HOTARIRE 285 din 30/11/1999 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI "EXCELSIOR SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 196/2008
HOTARARE nr. 285 din 30/11/1999
HOTARIRE 285 din 30/11/1999

HOTARIRE    285 din 30/11/1999

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI "EXCELSIOR

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

ale Teatrului “Excelsior”

 

          Avand in vedere raportul Directiei Personal si Departamentului Servicii Publice cat si a expunerii de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal, prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului “Excelsior”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si,

          In temeiul art.20(2) lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului “Excelsior”, cu un numar total de personal de 40, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Institutia se va incadra in cheltuielile de personal alocate conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA

                                                                                              SECRETAR,

                            Anton Parlagi                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.285

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                                                                                                                 ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.285/30.11.1999

                         BUCURESTI

 

 

TEATRUL “EXCELSIOR”

 

ORGANIGRAMA

 

 


                                                                                                              DIRECTOR

 

 

 

                                                                                                                                DIRECTOR ADJUNCT                                                                    CONTABIL SEF

 

 

 

 

                COMPARTIMENT                 BIROU                COMPARTIMENT               COMPARTIMENT                COMPARTIMENT                COMPARTIMENT

                     ARTISTIC                   ORGANIZARE           TEHNIC  SCENA                     PRODUCTIE                    ADMINISTRATIV                        FINANCIAR

                                                          SPECTACOLE                                                          APROVIZIONARE                   DESERVIRE                      CONTABILITATE               

                                                                                                     Formatie                                                                                                                        RESURSE UMANE

                                                                                                    muncitori

                                                        

 

 

                     NR.POSTURI:                    40

                     din care:

                     FUNCTII DE CONDUCERE:      5