Hotărârea nr. 284/1999

HOTARAREnr. 284 din 1999-11-30 HOTARIRE 284 din 30/11/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE CIRCULUI "GLOBUS" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 263/2009
HOTARARE nr. 284 din 30/11/1999
HOTARIRE 284 din 30/11/1999

HOTARIRE    284 din 30/11/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE CIRCULUI "GLOBUS"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Circului “GLOBUS”

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Circului “Globus”;

            In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si,

            In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba organigrama Circului “Globus”, cu un numar total de personal de 224, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Institutia se va incadra in cheltuielile de personal alocate conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

 

            Art.2- In termen de 90 de zile de la aprobarea prezentei hotarari, Directia de Cultura va prezenta C.G.M.B. strategia de dezvoltare a activitatii Circului “Globus”.

 

 

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA

                                                                                                     SECRETAR,

                             Anton Parlagi                                              Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.284

 

 


Anexa la Hotararea nr.284/30.11.1999

 

CIRCUL “GLOBUS”

Organigrama

 


DIRECTOR

 

                                                                       

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                DIRECTOR ADJUNCT                               

 


                                                                                                                                                                                                                                                       CONTABIL SEF                

                                                                                                                                                                                                                         

 

 


                   BIROU   BIROU IMAGINE    BIROU RELATII    SECTIA ARTISTICA SI      ATELIER DE      ATELIER      COMPART.      SERV.      SERV.BUGET       SERV.

                   PERS.            SI RELATII             EXTERNE               REGIE TEHNICA          PRODUCTIE   MENAJERIE   DESERVIRE   ADMIN.    CONTABILIT         FINANC

                                          PUBLICE                                                                                                                                                    SALA

 

                       

 

 


                                                                                 COMPART.     FORMATIE     FORMATIE     FORMATIE                                                          COMPART.       COMPART.

                                                                                  ARTISTIC      MUNCITORI   MUNCITORI   MUNCITORI                                                           PAZA         DESERVIRE

                                                                                                                                                                                                                                               P.S.I.             INTRETINERE

        

 

           

 

 

 

 


TOTAL POSTURI:                  244

            din care

            FUNCTII DE CONDUCERE:     16