Hotărârea nr. 281/1999

HOTARAREnr. 281 din 1999-11-25 HOTARIRE 281 din 25/11/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU
HOT. 281 25/11/1999
HOTARIRE 281 din 25/11/1999

HOTARIRE    281 din 25/11/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului MLPAT nr.91/19991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996, de aprobare Regulament General Urbanism;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu:amplasare monument

pe teren proprietate publica, in domeniul privat

 

          Art.1- Terenul din anexa este proprietate publica, domeniul privat.

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 1 (una) pozitie in total.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                        Constantin Tutunaru                                   Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.11.1999

Nr.281

 

Anexa nr.1

la HCGMB nr.282

din 25.11.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

amplasare monument pe teren proprietate publica,

in domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

1.       Amplasare statuie “Corneliu Coposu” pe        30M2/5/99                        /99

          domeniul privat, str. C.F.Robescu,                   99

          nr.24-26, sector 3

 

                                                             

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                              ing. IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD