Hotărârea nr. 280/1999

HOTARAREnr. 280 din 1999-11-25 HOTARIRE 280 din 25/11/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 280 25/11/1999
HOTARIRE 280 din 25/11/1999

HOTARIRE    280 din 25/11/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului MLPAT nr.91/19991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996, de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: constructii pe terenuri

proprietate privata, persoane fizice si juridice

          Art.1 - Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

          Art.3- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zone ce fac obiectul prezentelor documentatii.

          Art.4- Prezenta hotarare contine 2 (una) anexa cu 30 pozitii in total.

 

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                        Constantin Tutunaru                                     Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 25.11.1999

Nr.280

 

 

Anexa nr.1

la HCGMB nr.280

din 25.11.1999

 

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii definitive pe terenuri proprietate privata,

persoane fizice si juridice

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

 

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

1.      PUD- bd.Poligrafiei, sector 1,              extindere complex  3CA17/6/99  451/99

          teren proprietate persoana                   “Flora”

          juridica, S = 30226 mp.

2.      PUD - str.Grogore Gafencu nr.42-44   locuinte, birouri,     58M1/4/99    420/99

          sector 1, teren proprietate persoana     servicii

          fizica, s = 2581 mp.

3.      PUD - Sos.Bucuresti-Ploiesti, sector 1 antena MOBIFON   58M1/6/99   446/99        teren proprietate persoana juridica

          S = 48 mp

4.      PUD - str.V.Plesoianu nr.93, sector 1,  atelier, birouri           53M1/99     356/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 400 mp

5.      PUD - str.Nicolae Caramfil, nr.12-13,   locuinte, birouri        60M1/5/99  452/99

          sector 1, teren proprietate persoana

          juridica, S = 5755 mp

6.      PUD - str.Fabrica de caramida nr.1,     locuinta, functiuni  3CA19/10/99  447/99

          sector 1, teren proprietate persoana     complementare

          fizica, S = 37215 mp

7.      PUD - str.Amman nr.16, sector 1,        locuinte                    55M1/9/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 160 mp

8.      PUD - str.Garlei nr.196, sector 1,         sediul Fundatiei      60M1/4/99     453/99

          teren proprietate persoana juridica,      Universitare

          S = 922 mp                                       “BIOTERRA”

9.      PUD - Al.Modrogan nr.4A - str.Traian birouri                   3CA9/6/99     418/99

          sector 1, teren proprietate persoana

          fizica, S = 2450 mp

 

 

10.     PUD - Sos.Alexandriei nr.156, sector 5     sediu PLASTIDRUM                62M1/1/99

          teren proprietate persoana juridica      

          S = 6048 mp

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                              ing.IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD

 

 

 

 

Anexa nr.2

la HCGMB nr.280

din 25.11.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii definitive pe terenuri proprietate privata,

persoane fizice si juridice

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

 

Functiune

Aviz

CTCAS

Aviz

CULPAT

1. PUD - str.Stefan Negulescu nr.35, sector 1,        locuinta        12/20/99     377/99

          teren proprietate persoana fizica                  S+P+1E+M

          S = 100 mp

 

2. PUD - str.Balciului nr.1, sector 2,              locuinta P+1E+M   20/4/99        378/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 499 mp

 

3. PUD - str.Toamnei nr.68, sector 2,           locuinta+birouri       3/28/99      343/99

          teren proprietate persoana fizica-         +comert

          juridica, S = 63,55 mp    

                   P+1E+M

4. PUD - Bd.Ferdinand nr.102-104, sector 4 microcentru P+1E    22/1/99      394/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 785 mp

 

5. PUD - Al.Capidava nr.19A, sector 2,        birouri+atelier          18/3/99      381/99

          teren proprietate persoana fizica,         conf.metalice P+1E

          S = 1500 mp

 

6. PUD - Bd.Pache Protopopescu nr.112,     locuinta P+3E         16/26/99     352/99

          sector 2, teren proprietate persoana

          fizica, S = 169,55 mp

 

7. PUD - str.Osiris nr.17A, sector 5,             locuinta P+1E          25/9/99      415/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 584 mp

 

8. PUD - str.Dimieni nr.9, sector 5,               locuinta P+1E         15/9/99      366/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 739 mp

 

9. PUD - str.Cap.Ilina nr.13, sector 5            locuinta S+P+1E        11/24/99  392/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 375 mp

 

10. PUD -sos.Alexandriei nr.124, sector 5,    locuinta S+P+1E        21/3/99    391/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 750 mp

 

11. PUD -str.Cozieni nr.32, sector 5,          locuinta S+P+1E+M      12/2/99   393/99

          teren proprietate persoana fizica,        

          S = 254 mp

 

12. PUD - str.Tiparnitei nr.6-6B, sector 5,     locuinta P+1E            20/28/99  368/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 450 mp

 

13. PUD -str.Sirenelor nr.95, sector 5,          locuinta P+1E            3/11/99    126/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 365 mp

 

14. PUD -str.Bascov nr.8-12, sector 5,         locuinta+birouri+        22/7/99   404/99

          teren proprietate persoana fizica-         sediu firma+comert,

          juridica, S = 4113 mp                           S+P+2E

 

15. PUD -bd.Uverturi nr.114, sector 6,    locuinta S+P+1E –2E       26/20/99 309/99

          teren proprietate persoana fizica,        

          S = 234 mp

 

16. PUD -str.Dambovitei nr.54-56, sector 6,  locuinta P+1E             10/11/99 301/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 1250 mp

 

 

 

17. PUD -str.Moinesti nr.20, sector 6,           spalatorie auto+           24/2/99  432/99

          teren proprietate persoana fizica,         comert

          S = 296 mp

 

18. PUD - Str.Gh.Moisil nr.119, bd.Ion        spalatorie               26/9/98       454/98

          Mihalache nr.193-str.Panait Istrati,       S+P+1-3E

          sector 1, S = 1800 mp

 

19. PUD -str.Buga nr.10 bis, sector 3,           locuinta                       20/14/99 443/99

          teren proprietate persoana fizica,

          S = 205 mp

 

20. PUD - bd.Iuliu Maniu nr.1-3,imobil         statie radioemisie        25/3/99    441/99

          proprietate privata a Universitatii          FM pe terasa

          Politehnice Bucuresti conform             Hotelul Leu

          conventie de cooperare nr.

          520/18.01.1999, sector 6

 

 

 

 

 

 

                                                                                      SEF SERVICIU,

                                                                         arh.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD