Hotărârea nr. 273/1999

HOTARAREnr. 273 din 1999-11-11 HOTARIRE 273 din 11/11/1999 PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR H.C.G.M.B. NR. 133/24.06.1999 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999
HOT. 273 11/11/1999
HOTARIRE 273 din 11/11/1999

HOTARIRE    273 din 11/11/1999

PENTRU MODIFICAREA PREVEDERILOR H.C.G.M.B.NR.133/24.06.1999,PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.133/24.06.1999, privind

repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor

bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999

 

          Analizand expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale Buget, Contabilitate, Financiar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998, Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata, si Legii bugetului de stat nr.36/1999;

          In temeiul prevederilor art.20 lit.”e”, art.28(3) si art.77 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.133/1999, privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999 se modifica dupa cum urmeaza:

          1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

          “Art.3- Din incasarile din cota de 50% din impozitul pe salarii si care se face venit la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor unor sectoare se repartizeaza cote defalcate (sume fixe) astfel:

          a) 17.000.000 mii lei, din care 4.000.000 mii lei in trimestrul III si 13.000.000 mii lei in trimestrul IV, pentru Sectorul 4;

          b) 14.000.000 mii lei, in trimestrul IV, pentru Sectorul 5”.

          2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

          “Art.4- Din incasarile din impozitul pe cladiri de la persoane fizice, impozit ce se repartizeaza bugetelor sectoarelor, se fac venit la Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti urmatoarele sume:

          a) 15.000.000 mii lei, din incasarile realizate la sectorul 1 la data de 31 octombrie 1999;

          b) 25.000.000  mii lei, din incasarile realizate la sectorul 2, din care 15.000.000 mii lei din incasarile la 31 iulie si 10.000.000 mii lei din incasarile la 31 octombrie 1999;

          c) 30.000.000 mii lei, din incasarile realizate la sectorul 3 la data de 31 octombrie 1999;

          d) 5.000.000 mii lei din incasarile realizate la sectorul 6 la data de 31 octombrie 1999.

          Trezoreria Sectoarelor 1, 2, 3 si 6 vor vira in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti la Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti pana la 31 august sumele din incasarile la 31  iulie si respectiv pana la 30 noiembrie sumele din incasarile la 31 octombrie 1999”.

          Art.2- Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti vor proceda la rectificarea bugetelor proprii pe anul 1999 corespunzator modificarilor in nivelul si structura surselor (veniturilor) rezultate din prevederile prezentei hotarari.

          Art.3- Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1- 6 ale municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Bucuresti si Administratiilor Financiare ale Sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      

CONTRASEMNEAZA

                 SECRETAR,

      Radu Dumbraveanu                                                              Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 11.11.1999

Nr.273