Hotărârea nr. 271/1999

HOTARAREnr. 271 din 1999-11-11 HOTARIRE 271 din 11/11/1999 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII, ORGANIZARII SI FUNCTIONARII AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICIU A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECTIUNEA APA- CANAL ARBAC
HOT. 271 11/11/1999
HOTARIRE 271 din 11/11/1999

HOTARIRE    271 din 11/11/1999

PRIVIND APROBAREA INFIINTARII, ORGANIZARII SI FUNCTIONARII AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICIU A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECTIUNEA APA- CANAL ARBAC

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii

Agentiei de Reglementare a nivelelor de servciciu a Municiupiului Bucuresti,

sectiunea Apa - Canal ARBAC

 

 

          Aand in vedere expunerea de motive a initiatorilor, propunerile Comitetului de Coordonare a derularii Programului de Reorganizare, restructurare si privatizare a Serviciilor de alimentare cu Apa si Canalizare din Municipiul Bucuresti, precum si raportul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii si aplicarii solutiilor propuse;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In aplicarea Hotararilor C.G.M.B. nr.232/1997, nr.273/1998 si nr.54/1999;

          In temeiul art.20(2) lit.”c”, “g”, “h”, “l”. “s”  si ale art.28(3), 31 si 84  din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata si art.2, alin.(3) din Legea privind regimul concesiunilor nr.219/1998,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba infiintarea Agentiei de Reglementare a nivelelor de serviciu a Municipiului Bucuresti, sectiunea Apa - Canal, denumita in continuare ARBAC, pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare aflate sub autoritatea C.G.M.B., care sunt prestate in regim de gestiune delegata/concesiune. ARBAC este o institutie publica autonoma, de interes local, cu personalitate juridica, cu sediul in Bucuresti, conform statutului cadru anexat, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

 

          Art.2- Finantarea activitatii ARBAC, inclusiv pentru contractarea expertilor externi, se asigura din venituri extrabugetare obtinute  dintr-o taxa speciala de reglementare, in valoare de 0,3% din sumele facturate anual pentru serviciile de alimentare si de canalizare prestate utilizatorilor, dar nu mai mult de o valoare plafon, egala cu echivalentul in lei la cursul zilei a valorii de 300.000 USD anual, maxim 200.000 USD anual pentru cheltuieli proprii de functionare, diferenta urmarind a fi utlizata penetru plata expertilor externi “Expert Panel”, conform contract de concesiune).

          Taxa speciala pentru functionarea ARBAC va fi incasata de catre concesionar o data cu plata facturilor si va fi transferata acestuia.

 

 

          Art.3- Primarul general va asigura punerea in functiune a Agentiei mentionate la punctul 1, sectiunea apa-canal, cu cel putin o luna inainte de data intrarii in efectivitate a contractului de concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare.

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA

                                                                                                    SECRETAR,

                          Radu Dumbraveanu                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 11.11.1999

Nr.271

 

PROIECT

versiune 1 noiembrie 1999

 

S T A T U T U L

Agentiei de Reglementare a nivelelor de serviciu a municipiului Bucuresti,

sectiunea Apa - Canal, denumita ARBAC

 

CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

 

          Forma juridica si subordonare

          Art.1.

          Agentia municipala de Reglementare a nivelelor de serviciu a municipiului Bucuresti, sectiunea Apa - Canal, denumita in continuare ARBAC este o institutie publica autonoma, neguvernamentala, de utilitate publica, non profit, cu personalitate juridica, cu sediul in Bucuresti, aflata sub autoritatea unui Consiliul Executiv ales pe o perioada de 6 ani de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

          ARBAC functioneaza independent, in baza competentelor delegate de ctre CGMB prin prezentul statut.

          ARBAC este infiintata de CGMB in scopul asigurarii cu obiectivitate, profesionalism si eficienta a aplicarii reglementarilor in domeniul calitatii serviciilor locale, cuprinzand pentru inceput serviciile publice de apa si canalizare prestate la consumatori, reglementari prevazute in contractul de concesiune, in normele locale, in standardele si prevederile legilor in vigoare.

          ARBAC isi va desfasura activitatea incepand cu cel putin o luna inainte de data intrarii in efectivitate a contractelor de concesiune a serviciilor de apa si canalizare.

 

          Principii generale si definitii

          Art.2. Reglementarea calitatii serviciilor publice locale prestate in regim de gestiune delegata, la nivelul consumatorilor, de catre ARBAC, consta  in urmarirea si aplicarea reglementarilor privind realizarea Nivelelor de Serviciu (NS) la clienti (consumatori). Nivelele de Serviciu cuprind indicatorii de performanta tehnici si de servire ai consumatorului.

          In acest statut, notiunea de “client” este definita ca totalitatea persoanelor sau entitatilor, fizice sau juridice, inclusiv institutiile publice sau dotatiile publice, carora, in permanenta, le sunt furnizate servicii de apa si/sau canalizare sau alte servicii publice locale, in baza prevederilor contractelor de concesiune sau gestiune sau gestiune delegata.

 

          Art.3. Serviciile publice locale prestate in regim de gestiune delegata/concesiune se reglementeaza astfel incat sa asigure urmatoarele regului de functionare esentiale, asa cum au fost aprobate de CGMB prin Hotararea nr.54/1997 si Hotararea nr.234/1999 (privind stabilirea  de indicatorilor de performanta ai serviciilor publice):

          - a) continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ;

          - b) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor;

          - c) aplicarea acelorasi regului tuturor utilizatorilor;

          - d) asigurarea sanatatii publice si calitatii vietii;

          - e) recurgerea sistematica la concurenta;

          - f) asigurarea transparentei fata de utilizatori;

          - g) obtinerea celui mai bun raaport cantitate/calitate/cost;

          - h) eficienta administrativa;

          - i) favorizarea colaborarii cu furnizorii serviciilor publice;

          - j) masurarea calitatii serviciilor pe baza de indicatori de performanta cuantificabili.

 

          Obiective

          Art.4. Agentia municipala de Reglementare a nivelelor de serviciu Bucuresti, sectiunea Apa - Canal (ARBAC), isi desfasoara activitatea in baza prezentului statut si are urmatoarele obiective:

a) monitorizarea cu maxima  obiectivitate a confirmarii concesionarului la obligatiile contractuale privind Normele de Serviciu (NS) din contractul de concesiune;

b) sa asigure, in conditii de impartialitate, independenta si integritate, verificarea conformarii prestatorului/concesionarului cu NS;

c) asigura expertiza tehnica in sprijinul rezolvarii disputelor dintre clienti si prestator/concesionar, prin analizarea si aprecierea impartiala a situatiilor, daca apelul clientului catre concesionar nu a condus la rezolvari acceptabile pentru parti;

d) sa aplice penalitatile prestatorului/concesionarului privind realizarea NS, in conformitate cu procedurile prevazute in contracte.

 

CAPITOLUL 2 - ATRIBUTII

 

          Art.5.

          Agentia municipala ARBAC este delegata de catre CGMB sa exercite urmatoarele atributii:

 

          Pentru organizarea proprie:

          5.1. Stabileste organigrama, regulamentul de organizare si functionare propriu si responsabilitatile personalului, in conformitate cu prevederile prezentului statut si dispozitiile legale in igoare;

 

          Pentru contractele de concesiune/delegare realizate:

          5.2. Aplica sarcinile si responsabilitatile ARBAC prevazute in contractele de concesiune, care se refera la reglementarea acestor contracte.

          5.3. Realizeaza o banca de date a indicatorilor de performanta, precum si a altor informatii primite de la concesionar, consumatori sau terti, cuprinzand, intre altele, informatii relevanate pentru realizarea Nivelelor de Serviciu si a oricaror altor informatii cu caracter public relevant pentru aprecierea serviciilor (informatii cu caracter public = informatii ce nu sunt nominalizate in categoria informatiilor confidentiale, asa cum sunt definite acestea din urma in contractul de concesiune); realizeaza sinteze si analize comparative ale datelor primite;

          5.4. Asigura transparenta indicatorilor de performanata si a sintezelor efectuate, urmareste realizarea unei bune comunicari a acestora tuturor partilor interesate si consumatorilor, in conditiile pastrarii confidentialitatii  pentru datele cu acest caracter;

          5.5. Monitorizeaza si verifica realizarea indicatorilor tehnici si de servire a consumatorilor din contractele de concesiune/gestiune delegata si decide aplicarea penalizarilor pentru nerespectarea angajamentelor contractuale de catre concesionar/prestator, in conformitate cu preederile contractelor de concesiune/delegare a gestiunii; in aceasta activitate ARBAC poate apela la sprijinul  auditorilor tehnici independenti;

          5.6. Coordoneaza si monitorizeaza certificarea conformitatii calitatii serviciilor publice aflate sub supraveghere ca nivelele de calitate prescrise;

          5.7. Asigura expertiza tehnica in sprijinul rezolvarii disputelor (litigiile) dintre societatea concesionara si client, aparute in aplicarea contractelor de concesiune/gestiune delegata, legate de indeplinirea indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate in regim de gestiune  delegata/concesionar, prin informari, analize, verificari, comunicand  concluziile sale petentilor, luand decizii de aplicare a prevederilor contractuale cu privire la obligatiile acceptabile pentru parti;

         

          Pentru viitoarele contracte de concesiune/delegare:

          5.8. Propune CGMB reglementari si standarde locale pentru functionarea serviciilor publice locale in regim de getsiune delegata/concesionare, in conditii de eficienta, transparenta si protectie a consumatorilor;

          5.9. Urmareste aplicarea standardelor in domeniul serviciilor publice locale si propune ori de cate ori constata neconcordanta intre normele locale si cele europene, modificarea si adaptarea acestora in conformitate cu normele U.E.;

          5.10. Avizeaza criteriile tehnice si de  servire a consumatorului pentru selectia ofertelor si prevederilor din contractele cadru de concesiune, inaintea demararii procedurilor de licitatie in ederea concesionarii serviciilor ce fac obiectul reglementarii ARBAC;

          5.11. Avizeaza metodele de masurare si evaluare a Nivelelor de Servicii;

          5.12. Acorda asistenta autoritatilor locale in pregatirea documentelor pentru licitatiile de concesionare in domeniul serviciilor publice de  gospodarie comunala.

 

CAPITOLUL 2 - ORGANIZARE SI CONDUCERE

 

          Management

          Art.6

          6.1. Activitatea  ARBAC este condusa de un Consiliu Executiv, ce cuprinde un director general, un directir de servicii pentru clienti si un director tehnic.

          6.2. Membrii Consiliului Executiv al ABAC vor fi validati de CGMB pentru o perioada de 6 ani, la propunerea urmatoarelor institutii, respectiv:

1.     Directorul general de catre Comisia ACTE a CGMB;

2.     Directorul de servicii publice pentru clienti, de catre Agentia pentru protectia consumatorului, pana la constituirea asociatiei organizatiilor neguvernamentale pentru protectia consumatorului din municipiul Bucuresti;

3.     Directorul tehnic, de catre Asociatiile profesionale din domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala;

          Primul mandat al Directorului general va fi de 2 ani, iar primul mandat al directorului de servicii clienti a fi de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit o singura data.

          6.3. Membrii Consiliului Executiv sunt angajati ai Agentiei. Membrii Consiliului Executiv al ARBAC sunt validati de CGMB in urma unui concurs public de selectie. Criteriile de selectie pentru directorii si personalul ARBAC sunt prezentate in anexa 1.

          6.4. Membrii Consiliului Executiv sunt functionari publici si calitatea lor este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii sau demnitati publice, cu exceptia activitatii didactice si de cercetare in invatamantul superior. Membrilor Consiliului Executiv le este interzisa:

a)     exercitarea direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert;

b)    sa ocupe orice alt post public, ales sau numit;

c)     sa participe la administrarea sau conducerea companiilor comerciale, regii autonome sau organizatii cooperatiste;

d)    sa detina actiuni la orice companii care sunt actionari la aacei concesionari care sunt reglementati de catre ARBAC sau la orice companii la care concesionarii reglementati de ARBAC sunt actionari;

e)     sa desfasoare orice actiitate care i-ar pune in conflict de interese vis-a-vis de responsabilitatile lor.

          6.5. Mandatul membrilor Consiliului Executiv inceteaza in una din situatiile urmatoare:

a)     la expirarea duratei mandatului;

b)    prin demisie;

c)     prin deces;

d)    prin imposibilitatea efectiva de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;

e)     la survenirea unei incompatibilitati din cele prezentate la pct.6.4.;

f)      prin demitere, pentru incalcarea clauzelor privind conflictul de interese, in cazul existentei unor probe concrete care dovedesc nerespectarea atributiilor ARBAC prevazute in prezentul statut sau abuzuri bugetare (utilizarea surselor bugetare in alte scopuri decat cele ce sustin realizarea eficienta - la preturile pietei - a atributiilor ARBAC). precum si pentru condamnarea penala. stabilita prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva. Membrii Consiliului Executiv se demit de catre autoritatea care i-a numit, in baza rapoartelor institutiilor care i-a propus.

          6.6. Pentru toate deciziile ARBAC legate de atributiile acesteia, prevazute la art.5, acordul Consiliului Executiv se obtine prin votul a minim doua treimi din numarul membrilor sai.

 

          Art.7

          7.1. Directorul general al ARBAC este propus de comisia ACTE in urma unui concurs; concursul de selectie al candidatului pentru functia de director general al ARBAC este organizat de catre Primarul General.

          7.2. In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii, in baza acordului Consiliului Executiv.

          Deciziile de interes general, din sectorul serviciilor locale de apa si canalizare, se publica in Monitorul Oficial al Municipalitatii.

          Deciziile de organizare interna a ARBAC nu necesita acordul Consiliului Executiv.

          7.3.Deciziile luate de directorul general in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate partilor interesate sau de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Municipalitatii, daca sunt de interes general.

 

          Organizare

          Art.8

          ARBAC se organizeaza si va avea o structura astfel incat sa acopere competentele specifice asa cum au fost definite la art.5

          Pentru primele sase luni de functionare, organigrama ARBAC va cuprinde un numar  provizoriu de maximum 12 posturi, inclusiv pentru Consiliul Executiv.

          Consiliul Executiv va putea decide modificarea organigramei si a numarului de personal, in limita prevederilor bugetare si atributiilor ARBAC.

 

          Art.9

          9.1. Consiliul Executiv va fi spijinit de un secretariat cu norma intreaga constand dintr-un Secretar Executiv si personal de specialitate adecvat functiilor ARBAC, selectat prin procese de selectie anuntate public. Personalul ARBAC va fi condus printr-o politica de personal si o structura salariala stabilite de Consiliul consultativ al ARBAC, in consecventa cu cadrul legal general al personalului pentru institutii publice autonome.

          Personalul este angajat si eliberat din functie in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al ARBAC si se va conduce dupa  dispozitiile de angajare/salarizare aplicabile firmelor din sectorul privat.

          Conditiile de incompatibilitate stabilite la art.6.4. sunt aplicabile si personalului.

          9.2. ARBAC este imputernicit sa angajeze pe baza de contract, prin proceduri concurentiale, consultanti, experti si consilieri juridici externi, pentru a fi sprijinita in realizarea functiilor sale, in limita prevederilor sale bugetare..

          In aceasta activitate, ARBAC va respecta prevederile contractuale din contractele de concesiune.

 

          Finantare

          Art.10

          10.1. Finantarea activitatii ARBAC, inclusiv pentru contractarea expertilor externi, se asigura din venituri extrabugetare obtine dintr-o taxa speciala de reglementare, in valoare de 0,3% din sumele facturate anual pentru serviciile de apa si canalizare prestate utilizatorilor, dar nu mai mult de o valoare plafon, egala cu echivalentul in lei la cursul zilei a valorii de 300.000 USD anual, din care maxim 200.000 USD anual pentru cheltuieli proprii de functionare, diferenta urmand a fi utilizata pentru plata expertilor externi (“Expert Panel”, conform contract de concesiune).

          Taxa  speciala pentru functionarea ARBAC va fi incasata de catre concesionar odata cu plata facturilor si va fi transferata acestuia.

          10.2. Consiliul Executiv al ARBAC va aproba un plan si un buget anual instituind programul de lucru, cheltuielile si sursele de finantare necesare pentru urmatorul an fiscal. Bugetul ARBAC a prevedea cheltuieli in limita obiectivelor si competentelor specifice, asa cum au fost definite in art.4 si 5 ale prezentului statut, si a urmari realizarea activitatilor cu eficienta, prin metode concurentiale, la preturile pietei.

          Planul/bugetul aprobat pentru urmatorul an fiscal trebuie supuse CGMB, spre aprobare inainte de finele fiecarui an.

          Bugetul trebuie sa fie transparent si detaliat in privinta cheltuielilor.

          ARBAC a fi auditata financiar anual, de catre auditori autorizati.

          Pentru auditarea bilantului ARBAC, pot fi utilizate si fonduri ale bugetului local.

          10.3. Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al  ARBAC raman la dispozitia acestuia si se folosesc in anii urmatori pentru plata expertilor externi (Expert Panel, conform contractului de concesiune).

          10.4. Pana la fiecare 31 mai, ARBAC trebuie sa-si publice bilantul (conturile de executie bugetara) pentru anul precedent, inclusiv un raport prin care se descrie principalele activitati pentru anul precedent, precum si bugetul aprobat de Consiliul Executiv pentru anul curent, in care sa fie descrie principalele activitati pentru anul curent (planificat).

         

          Rapoarte

          Art.11