Hotărârea nr. 27/1999

HOTARAREnr. 27 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 27 din 28/01/1999 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare centrala tehnica Marasesti 9-10"
HOT. 27 28/01/1999
HOTARIRE numar 27 din 28/01/1999

HOTARIRE numar 27 din 28/01/1999

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare centrala tehnica Marasesti 9-10"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

 

             privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

       a investitiei "Modernizare centrala termica Marasesti 9-10"

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si referatul Departamentului Servicii Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza Legii finantelor publice nr.72/1996 si a Legii bugetului de stat nr.109/1998-anexa 20 "Limite valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aderente obiectivelor noi de investitii";

In temeiul art.20, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata ;

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                        H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii "Modernizare centrala termica Marasesti 9-10" avand acordul Ministerului Finantelor nr.2137/1998.

 

Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                               SECRETAR,

                                                     Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr. 27