Hotărârea nr. 267/1999

HOTARAREnr. 267 din 1999-10-21 HOTARIRE 267 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE CASEI DE CULTURA "FRIEDRICH SCHILLER" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 174/2010
HOTARARE nr. 267 din 21/10/1999
HOTARIRE 267 din 21/10/1999

HOTARIRE    267 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE CASEI DE CULTURA "FRIEDRICH SCHILLER"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

ale Casei de Cultura “Friedrich Schiller”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Casei de Cultura “Friedrich Schiller”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, ”k” si “n”, combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba organigrama Casei de Cultura “Friedrich Schiller”, cu un numar total de personal de 52 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Institutia se va incadara  cheltuielile de personal alocate, conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              

CONTRASEMNEAZA

                                                                                                     SECRETAR,

          Vasile Olaru                                                                        Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.267

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI       

                                                                                              ANEXA LA

      HOTARAREA NR.267/21.10.1999

                                               BUCURESTI

 

CASA DE CULTURA “FRIEDRICH SCHILLER”

 

ORGANIGRAMA

 

 


DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 


           COMPARTIMENT                                        COMPARTIMENT

               CURSURI SI                                                    FINANCIAR,

               PROGRAME                                              CONTABILITATE

                                                                                   ADMINISTRATIV

 

 

 

 

 

 


TOTAL POSTURI: 12

DIN CARE FUNCTII DE CONDUCERE:1