Hotărârea nr. 265/1999

HOTARAREnr. 265 din 1999-10-21 HOTARIRE 265 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI "MASCA"
HOT. 265 21/10/1999
HOTARIRE 265 din 21/10/1999

HOTARIRE    265 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI "MASACA"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

ale Teatrului “MASCA”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului “MASCA”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, ”k” si “n”, combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba organigrama Teatrului “MASCA”, cu un numar total de personal de 52 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Institutia se va incadara  cheltuielile de personal alocate, conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

 

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                         SECRETAR,

                           Vasile Olaru                                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.265


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                   ANEXA LA HOTARAREA NR.265/21.10.1999

 

TEATRUL “MASCA”

 

ORGANIGRAMA

 

 


       DIRECTOR

 

 

 


 

                                                                                                                  DIRECTOR  ADJUNCT                                                   CONTABIL SEF

 

 

 

 


         

COMPARTIMENT      COMPARTIMENT      COMPARTIMENT      COMPARTIMENT         COMPARTIMENT             COMPARTIMENT

    ARTISTIC                   ORGANIZARE                    SCENA                     PRODUCTIE            ADMINISTRATIV                   FINANCIAR

                                         SPECTACOLE                                               APROVIZIONARE                PAZA, P.S.I.                CONTABILITATE,

                                         SECRETARIAT                                                                                                                                  RESURSE UMANE

                                              LITERAR

 

 

 

 

 

 

 


NR.POSTURI                                                  52

DIN CARE

FUNCTII DE CONDUCERE                             3