Hotărârea nr. 264/1999

HOTARAREnr. 264 din 1999-10-21 HOTARIRE 264 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE "TEATRUM MUNDI"
HOT. 264 21/10/1999
HOTARIRE 264 din 21/10/1999

HOTARIRE    264 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE "TEATRUM MUNDI”

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

ale Teatrului de Proiecte Culturale “TEATRUM MUNDI”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului de Proiecte Culturale “TEATRUM MUNDI”:

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, ”k” si “n”, combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba organigrama Teatrului de Proiecte Culturale “TEATRUM MUNDI”, cu un numar total de personal de 66 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Institutia se va incadara  cheltuielile de personal alocate, conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

 

 

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                                

                                                                                                         SECRETAR,

                            Vasile Olaru                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.264


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                   ANEXA LA HOTARAREA NR.264/21.10.1999

 

TEATRUL DE PROIECTE CULTURALE “TEATRUM MUNDI”

 

ORGANIGRAMA

 

 


DIRECTOR

 

 

 


 

                                                                                                DIRECTOR  ADJUNCT                                           CONTABIL SEF

 

 

 


COMPARTIMENT          COMPARTIMENT    COMPARTIMENT   COMPARTIMENT    COMPARTIMENT         COMPARTIMENT

    ARTISTIC                      ORGANIZARE                SCENA                   PRODUCTIE         ADMINISTRATIV              FINANCIAR

                                            SPECTACOLE                                            APROVIZIONARE          PAZA, P.S.I.             CONTABILITATE,

                                            SECRETARIAT                                                                                                                      RESURSE UMANE

                                                LITERAR

 

 

 

 

 


    NR.POSTURI                                         66

    DIN CARE

    FUNCTII DE CONDUCERE                   3