Hotărârea nr. 260/1999

HOTARAREnr. 260 din 1999-10-21 HOTARIRE 260 din 21/10/1999 PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC
HOT. 260 21/10/1999
HOTARIRE 260 din 21/10/1999

HOTARIRE    260 din 21/10/1999

PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea directorului Administratiei Monumentelor

si Patrimoniului Turistic

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal privind numirea domnului Necula Florin in functia de director al Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic;

          Urmare concursului desfasurat in data de 30.09.1999 pentru ocuparea postului vacant de director al Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic, conform procesului-verbal al comisiei de examinare nr.134250/1999 si a fisei de avizare nr.41C/1999, aprobata de primarulul general;

          In baza prevederilor Legii nr.30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competentam art.63(1) din Codul Muncii, a Hotararii Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si a Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”i” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/19991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Cu data prezentei, domnul Necula Florin se numeste in functia de director al Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic.

          Perioada de proba este de 3 luni.

          Art.2- Incadrarea in functie corespunzatoare gradului profesional, precum si celelalte drepturi salariale si de personal cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitii ale primarului general.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

              SECRETAR,

           Vasile Olaru                                                      Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.260