Hotărârea nr. 256/1999

HOTARAREnr. 256 din 1999-10-21 HOTARIRE 256 din 21/10/1999 PRIVIND NUMIRE DIRECTORULUI SCOLII POPULARE DE ARTA
HOTARARE nr. 256 din 21/10/1999
HOTARIRE 256 din 21/10/1999

HOTARIRE    256 din 21/10/1999

PRIVIND NUMIRE DIRECTORULUI SCOLIII POPULARE DE ARTA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numireadirectorului Scolii Populare de Arta

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal privind numirea domnului Marius Nedelcu in functia de director la scoala Populara de Arta;

          Urmare concursului desfasurat in data de 14.09.1999 pentru ocuparea postului vacant de director la scoala Populara de Arta, conform procesului-verbal al comisiei de examinare nr.134139/1999 si a fisei de avizare nr.39C/1999, aprobata de primarul general;

          In baza prevederilor Legii nr.30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competenta, art.63(1) din Codul Muncii, a Hotararii Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si a Legii nr.154/1998 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”i” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/19991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Cu data prezentei, domnul Marius Nedelcu se numeste in functia de director la scoala Populara de Arta.

          Perioada de proba este de 3 luni.

          Art.2- Incadrarea in functie, corespunzatoare gradului profesional, precum si celelalte drepturi salariale si de personal cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitii ale primarului general.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                     SECRETAR,

                         Vasile Olaru                                                  Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.256