Hotărârea nr. 255/1999

HOTARAREnr. 255 din 1999-10-21 HOTARIRE 255 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI "C.I. NOTTARA"
HOT. 255 21/10/1999
HOTARIRE 255 din 21/10/1999

HOTARIRE    255 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI "C.I. NOTTARA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

aleTeatrului “C.I.Nottara”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal aleTeatrului “C.I.Nottara”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”k” si “n”, combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba organigrama Teatrului “C.I.Nottara” , cu un numar total de personal  143 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Institutia se va incadara  cheltuielile de personal alocate, conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                                   

                                                                                                          SECRETAR,

                          Vasile Olaru                                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.255


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                         ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.255/21.10.1999

 

TEATRUL “C.I. NOTTARA

 

ORGANIGRAMA

 


      DIRECTOR

 

 

 


        BIROU                  COMPARTIMENT       COMPARTIMENT       SERVICIUL                                                  DIRECTOR                                                CONTABIL

  SALARIZARE              SECRETARIAT                ARTISTIC             ORGANIZARE                                              ADJUNCT                                                        SEF

 CONTENCIOS                 LITERAR                                                        PROMOVARE

                                       CONSULTANTA                                               SPECTACOLE

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                         BIROU                                       SECTIE                                SERVICIUL                   COMPART.

                                                                                                                    EXPLOATARE                    EXPLOAT.SCENA                     PRODUCTIE                    FIN-CONT

                                                                                                                      SALI    

 

 

 


                                                                                                         BIROU            Formatie   Formatie    Formatie  Formatie  Formatie   Formatie    Formatie       Compart.

                                                                                                   REGIZORAT          muncit      muncit.      muncit.     muncit.    muncit.     muncit      muncit.      Aprov. Deserv      

 

 

 


TOTAL POSTURI:                               143

DIN CARE

FUNCTII DE CONDUCERE                  15