Hotărârea nr. 252/1999

HOTARAREnr. 252 din 1999-10-21 HOTARIRE 252 din 21/10/1999 PRIVIND PRIVATIZAREA SOCIETATII COMERCIALE DRUPO S.A.
HOT. 252 21/10/1999
HOTARIRE 252 din 21/10/1999

HOTARIRE    252 din 21/10/1999

PRIVIND PRIVATIZAREA SOCIETATII COMERCIALE DRUPO S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind privatizarea Societatii Comerciale “DRUPO” S.A.

 

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii, al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic;

          In conformitate cu dispozitiile Legii nr.15/1990 cu modificarile ulterioare, Legii nr.9/1999, privind unele masuri pentru accelerarea reformelor economice, HG nr.450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.88/1999 privind privatizarea societatilor comerciale cu modificarile ulterioare, H.G. nr.563/1999 privind aprobarea Strategiei nationale de privatizare pentru anul 1999 si a H.C.G.M.B. nr.124/1998, art.5;

          Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g” si ale art.28 din Legea [rivind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se hotaraste privatizarea S.C. DRUPO S.A., pentru care primarul general va organiza un comitet al pregatirii documentelor de privatizare, conform legii.

 

          Art.2- Documentele vor fi supuse aprobarii C.G.M.B..

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

                       Vasile Olaru                                                         SECRETAR,

                                                                                                 Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.252